ม.ศรีปทุม ตอกย้ำคุณภาพด้านวิชาการ! อาจารย์และนักศึกษา คว้า 2 รางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ผลงานวิจัยระดับดี สาขานิติศาสตร์ และดร.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมและผู้พิพากษาศาลฎีกา(คนขวา) เข้ารับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขานิติศาสตร์ จาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และมอบรางวัล ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2561” (Thailand Inventor’s Day 2018) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 EH 98-99 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
ทั้งนี้ ได้ประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ทั้งหมด 5 ท่านจาก 4 สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัล ผลงานวิจัย ระดับดี (สาขานิติศาสตร์) จำนวน 1 รางวัล
เรื่อง “โครงการการจัดทำประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติดของประเทศไทย” (The Condification of Drug Code of Thailand)
โดย 1. ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 2. นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ 3. นายกอบกูล จันทวโร
4. ดร.น้าแท้ มีบุญสล้าง 5. ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ 6. ดร.พิมลรัตน์ วรรธนหทัย

และประกาศเกียรติคุณ รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 จำนวน 9 ผลงาน จากทั้งหมด 38 เรื่องใน 11 สาขาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัล ผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก (สาขานิติศาสตร์) จำนวน 1 รางวัล
เรื่อง “การพัฒนากฎหมายสาหรับกระบวนการยุติธรรมในการเลือกตั้งท้องถิ่น” (Law Development on the Justice of Procedural Process of Local Election) โดย ดร.ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้พิพากษาศาลฎีกา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนิติศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2383,2258 หรือ 08 9027 2258 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2384 เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/law/th/content.php?cid=6738
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/lawsripatum
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติ #รางวัลสารนิพนธ์ดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ #คณะนิติศาสตร์ม.ศรีปทุม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.