รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธาน สปช.คนที่สองเดินหน้าจัดงานใหญ่ สปช.รายงาน ประชาชน 13สค.นี้

ระหว่างที่ ศ.กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ โหมงานจนป่วยเข้าโรงพยาบาลหลายวัน รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่สอง (สปช.) ต้องนั่งบัลลังก์ดูแลการประชุมในสภาเพียงคนเดียวเช้ายันดึก พร้อมเดินหน้าเร่งเตรียมงานใหญ่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ภายใต้ชื่องาน สปช. รายงานประชาชน เรื่อง” เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช. ” (NRC Blueprint for Change) ในวันที่ ๑๓ สค.๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อผลงานปฏิรูป ๓๗ ประเด็น และ ๖ วาระพัฒนา ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี ๒๕๕๗ เผยไฮไลท์ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา มาร่วมในพิธีรับมอบผลงานจากสภาปฎิรูปแห่งชาติ โดยงานจะแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น เอ ๒ ชั้น ๒๒ และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ๖ ห้องย่อย

ไฮไลต์งานในช่วงเช้า ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะเป็นผู้เปิดงาน จากนั้นจะเป็นเวทีเสวนา ในหัวข้อ “ประธานสปช. เปิดใจ จะปฏิรูปอะไร” กับ สุทธิชัย หยุ่น พร้อมนำเสนอ เรื่อง “วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย” โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ และเรื่อง “สานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่อนาคต” โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพัฒนพงศ์

ในภาคบ่ายนั้น แบ่งเป็น 6 ห้อง โดยห้องที่ ๑ เรื่อง ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตยุติธรรม ส่วนห้องที่ ๒ เรื่อง กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการบังคับใช้กฎหมาย ห้องที่ ๓ เรื่อง การขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ห้องที่ ๔ เรื่อง การขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ห้องที่ ๕ เรื่อง กลไกของรัฐที่มีประสิทธิภาพและห้องที่๖ เรื่อง คุณภาพคนและพลเมือง
—————————————-
http://www.parliament.go.th/

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประภาพรรณ โทร.081-899-3599,กรรญพร โทร.084-667-6911 E-mail : brainasiapr@hotmail.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.