รองนายกฯ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เร่งผลักดันให้เกิดการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มั่นใจช่วยยกระดับการเรียนรู้ของคนไทย

รองนายกฯ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เร่งผลักดันให้เกิดการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มั่นใจช่วยยกระดับการเรียนรู้ของคนไทย

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 18 หน่วยงาน ได้จัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์แหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่สังกัดอยู่ในหลายหน่วยงาน รวมถึงสถานการณ์ปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีเอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้ของประเทศให้สามารถให้บริการด้านองค์ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงอายุและทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้น โดยมีตนเป็นประธาน และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดคุณค่าเพิ่มทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 18 หน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ จัดให้มีระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการพัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้มีคุณภาพและคุณค่าเพิ่มขึ้น

พลอากาศเอกประจิน กล่าวต่อไปว่า ในเบื้องต้นมีแนวคิดหลักในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ให้บรรลุเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ 1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของรัฐบาล โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับเด็กเยาวชน มีการจัดกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและแนวทางการใช้ชีวิตระจำวันของคนรุ่นใหม่ รวมทั้งกระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ และ 2เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสนับสนุนปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 โดยพัฒนาและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้มากขึ้น และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Weekend Destination ของอาเซียน 3) เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรู้รักสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของชาติไทย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.