ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจกถุงผ้าร่วมรณรงค์ “ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมใจรณรงค์ “ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน” เชิญชวนผู้มารับบริการนาถุงผ้ามาใส่ยาและเวชภัณฑ์แทนการใช้ถุงพลาสติก ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครบรอบ 61 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เพื่อส่งเสริมจิตสานึก ที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภายในและ ผู้เข้ารับบริการให้ลดการใช้พลาสติก และโฟมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงวัสดุย่อยสลายยาก ที่สามารถก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะงดการจ่ายถุงพลาสติกใส่ยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแจกถุงผ้าให้ผู้เข้ารับบริการและผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึงบุคลากร โดยผู้มารับบริการสามารถนาบัตร VN มารับถุงผ้าได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 7.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ และอาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ นอกจากนั้นผู้มารับบริการที่มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ตั้งแต่ 150 บาท ขึ้นไปจะได้รับถุงผ้าเป็นที่ระลึกอีกด้วย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.