วัยรุ่น ช่วงเวลาทองของการค้นพบตนเอง ค้นหาอนาคต

จากสถานการณ์การศึกษาไทยที่ใช้ผลการเรียนเป็นบรรทัดฐานในการวัดความสามารถของเด็กนักเรียน ทำให้ความสามารถด้านอื่นๆ ที่ไม่ปรากฎในผลการเรียนถูกมองข้าม ประกอบกับค่านิยมทางการศึกษา ผลักดันให้เด็กนักเรียนเลือกเรียนในเส้นทางอาชีพที่มั่นคงและรายได้สูง รวมถึงอาชีพยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักเพียงไม่กี่อาชีพ ในขณะที่บางอาชีพในสังคมกลับถูกละเลยความสนใจไป สิ่งเหล่านี้ตามมาซึ่งปัญหาของการประกอบอาชีพที่ตนไม่ได้รัก หรือประกอบอาชีพไม่ตรงกับศักยภาพและความสามารถของตนเอง อันนำไปสู่ปัญหาด้านโครงสร้างแรงงานที่ไม่สมดุล โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งคาดว่าจะสะสมเรื้อรังเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งขึ้นหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
ในการนี้ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรุงเทพมหานคร จัดเวทีเสวนา “วัยรุ่น ช่วงเวลาทองของการค้นพบตัวเอง ค้นหาอนาคต” และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ‘ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้ขยายมุมมองเรื่องศักยภาพของตน มีวิธีที่จะค้นหาสิ่งที่ตนถนัดและสนใจ พร้อมทั้งให้เด็กได้รู้จักอาชีพที่หลากหลาย ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องรอยัล มณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เพื่อแนะนำนวัตกรรมดังกล่าวให้กับนักการศึกษา คุณครูแนะแนวและคุณครูในระดับมัธยมศึกษาผู้สนใจ เพื่อให้สามารถนำนวัตกรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเองได้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.