สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสอบทุน คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสอบทุน คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดโครงการ CP Global Talent เพื่อให้นักเรียนชั้น ม. 6 มีโอกาสสอบชิงทุนการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) ระดับปริญญาตรี
ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 – 16:00 น. ณ ห้อง 2-0215 ชั้น 2 อาคาร Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ
โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้
1. ทุน 100 % เต็ม มูลค่า 585,000 บาท
2. ทุน 100 % (เฉพาะค่าหน่วยกิจ) มูลค่า 381,000 บาท
3. ทุน 50 % (เฉพาะค่าหน่วยกิจ) มูลค่า 190,500 บาท
4. ทุน 30 % (เฉพาะค่าหน่วยกิจ) มูลค่า 114,300 บาท

คุณสมบัติในการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ( TOEFL iBT 61 หรือ IELTS 5 ) (ถ้ามี)
TOEFL score of 550 or above
TOEFL (iBT) score of 61 or above
IELTS score of 5 or above
3. ลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code
4. หลักฐานการสมัคร ( นำมาในวันสอบ)
4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
4.2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
4.3 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
4.4 รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป
4.5 ผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ (ถ้ามี)
5. ผู้สมัครต้องนำเอกสารทั้งหมดมายื่นด้วยตัวเอง ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณติรนันท์ เหรียญชัยเจริญ ผู้จัดการฝ่าย กิจกรรมการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร E-mail: Tirananrea@pim.ac.th หรือ แฟกซ์ 0-2855-0469 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-2855-1273, 093-359-1563

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.