สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา โดยจะเปิดรับสมัคร ตามรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิชาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม ๒๕61 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th และ https://catc.thaijobjob.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ – ๔ ต่อ 309, ๒๖๑, ๒๓๐ และ ๐ ๒๒๗๒ 6101
ระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา เปิดรับสมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2561 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไม่กำหนด ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์, ศิลป์คำนวณ และศิลป์ภาษา) ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๕๗๔๑ – ๔ ต่อ ๒๖๑, ๒๓๐, 307 และ ๐ ๒๒๗๒ ๕๘๒๗
***********************************

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.