สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเดินหน้าปั้นบุคลากรดนตรีคลาสสิกสู่ระดับนานาชาติ

ANU_2361_ok3-resize

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย เดินหน้ามุ่งปั้นบุคลากรด้านดนตรี คลาสสิกโดยพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในภูมิภาค และในระดับนานาชาติ เตรียมเปิดอาคารใหม่ เสริมทีมคณาจารย์คนรุ่นใหม่ มอบทุนการศึกษาและมอบโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางดนตรีให้เข้าศึกษาในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในงาน “PGVIM Meets the Press” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคารคีตราชนครินทร์ อาคารโบราณริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนสวยงาม พร้อมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ดร. อโณทัย นิติพน รองอธิการบดี และอาจารย์คมสัน ดิลกคุณานันท์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ และอาจารย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่อีกหลายท่าน ร่วมเปิดพื้นที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้อนรับสื่อมวลชน

ในโอกาสนี้ คุณหญิงวงจันทร์ ได้เปิดเผยว่า “สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และร่วมสืบสานพระปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาด้านดนตรีและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อนำสังคมสู่ความสงบสุขและความรุ่งเรือง โดยได้รับความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยการริเริ่มของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้น และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ทำให้สถาบันฯ มีสถานะเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านดนตรีแห่งแรกของประเทศไทย”

ภายใต้ปรัชญา “Musique de la Vie et de la Terre” หรือ “ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน” สถาบันฯ ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2556 ตามพันธกิจในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับบริบทของสังคม เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม และเป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังดำเนินหลากหลายกิจกรรมทางด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra – PYO) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเยาวชนดนตรีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 70 คน ให้ร่วมแสดงดนตรีแบบออร์เคสตรา ภายใต้วาทยกรผู้มีความเชี่ยวชาญจากนานาประเทศ โครงการ แข่งขันวงดนตรีเครื่องสายตะวันตก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition – PGVIEC) ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี ร่วมทั้งการสร้างมีเวทีเพื่อฝึกฝนความสามารถในการแสดงในระดับนานาชาติ รวมไปถึงโครงการวงดุริยางค์เยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Ensemble – AYE) ซึ่งจัดขึ้นโดยความสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เน้นการทำงานของบทเพลงของไทยและอาเซียน ผ่านภาษาของดนตรีออร์เคสตรา อีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงปณิธานของสถาบันฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมดนตรีของไทยและภูมิภาคอาเซียน

ในขณะเดียวกัน สถาบันฯ ก็มุ่งพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ดนตรีคลาสสิกในบริบทของภูมิภาคอาเซียน” (2014) และหัวข้อ “ดนตรีคลาสสิคของอาเซียนบทเวทีโลก” (2015) ที่ตั้งคำถามถึงบทบาทดนตรีคลาสสิกในบริบทของสังคมอาเซียน และบริบทสังคมโลกในปัจจุบัน รวมไปถึงการประสานการอนุรักษ์ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดนตรีของไทย ในกระแสของความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของโลก

“สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้พัฒนา หลักสูตรดุริยางคศาสตร์บัณฑิต (Bachelor of Music : B.M.) ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่ได้รับการยอมรับและเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ รวมถึงการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรี 4 ด้าน ได้แก่ ปฏิบัติดนตรี ทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์ดนตรี และโสตทักษะ ทั้งนี้ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ” อธิการบดีกล่าว

สำหรับเยาวชนผู้สนใจสถาบันเปิดรับสมัครและสอบเข้าศึกษาต่อกับสถาบันฯ ในปีการศึกษา 2559 จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2559 โดยสามารถสมัครทางออนไลน์และทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.pgvim.ac.th/admission หรือติดต่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โทร. 02-447-8597 ต่อ 110

* * * * * * * * *

เผยแพร่ในนาม สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย บริษัท ซิลเลเบิล จำกัด ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ข่าวกรุณาติดต่อ คุณสมคิด เจริญศักดิ์ โทร. 08 4417 75 5/0 2254 6895-7 คุณพรไพริณ สุริยา โทร. 06 1989 2214 คุณสิทธิกร ชิตเทพ โทร. 09 4331 6996 โทรสาร 0 2255 4468

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.