สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558 : นัยต่อการค้าและการพัฒนาภายในประชาคมอาเซียน (Post-2015 Development Challenges : Implication for Trade and Development in ASEAN Community)

key Visual ITD rev3

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 ของการก่อตั้ง ITD จึงจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องความท้าทายแห่งการพัฒนาภายหลังปี 2558 : นัยต่อการค้าและการพัฒนาภายในประชาคมอาเซียน (Post-2015 Development Challenges : Implication for Trade and Development in ASEAN Community) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน โดยงานจะมีขึ้นในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ติดต่อ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.itd.or.th หรือ โทร .0-2216-1894-7

ทั้งนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ The International Institute for Trade and Development (Public Organization) เรียกโดยย่อว่า “ITD” เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรม และค้นคว้าวิจัย เพื่อส่งเสริมการค้า การพัฒนา และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) ที่ให้มีการจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นแหล่งแพร่กระจายความรู้เพื่อการพัฒนาที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลาย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.