สบร. ชี้ความรู้ คือ โอกาส เดินหน้าจัดงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 4 นำเสนอ 8 เมกาเทรนด์ของโลก กับโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพคนไทย

BA5A3000

สบร. ชี้ความรู้ คือ โอกาส เดินหน้าจัดงานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 4 นำเสนอ 8 เมกาเทรนด์ของโลก กับโอกาสในการสร้างงาน สร้างอาชีพคนไทย

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เดินหน้าชี้โอกาสเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างสังคมฐานความรู้ ล่าสุดร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดงานมหกรรมความรู้ (Knowledge Festival) ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Know Your Trends Know Your Future : เทรนด์โลกคือโอกาส” หวังจุดประกายให้คนไทยตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงาน สร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก

นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) เปิดเผยว่า “โลกในปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าและเชื่อมโยงสังคมทุกระดับ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลากหลายรูปแบบ การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองและสังคมเมือง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การให้ความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม และกระแสความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่นำมาซึ่งโอกาสและความท้าทาย ความรู้นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ สบร. จึงจัดงานมหกรรมความรู้ขึ้น เพื่อให้คนไทยมีความตระหนักและรู้เท่าทันแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของโลก และนำความรู้เหล่านี้ไปสร้างโอกาส ปรับตัว ต่อยอด เพิ่มพูนทักษะ และเสริมความแข็งแกร่งด้านความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนจัดการกับอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ”

งานนี้เป็นงานใหญ่ประจำปี โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Know Your Trends, Know Your Future : เทรนด์โลกคือโอกาส” เน้นให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ผ่านการนำเสนอ 8 เมกาเทรนด์ของโลกที่กำลังมาแรง อันได้แก่ 1) Connectivity 2) Digital Age 3) Aging Society 4) Urbanization 5) New Generation 6) World Friendly 7) Global Knowledge Society 8) Womenomics (Sheconomy) พร้อมพบปะกับสุดยอดนักคิดและผู้ประกอบการแถวหน้าในธุรกิจที่เกิดมาพร้อมกับเทรนด์ รวมทั้งแนะโอกาสที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่

งานมหกรรมความรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการ (Exhibition) นำเสนอแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 8 เทรนด์หลัก ที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ นำไปสู่การเกิดขึ้นของธุรกิจที่ไม่มีใครนึกถึงมาก่อนและทำเงินได้ อาทิ Coco Easy มะพร้าวเผาติดฝา นาฬิกาเพื่อสุขภาพ Wellograph แอพลิเคชั่น Drivebot แอพเพื่อการดูแลรักษาสภาพรถยนต์ เป็นต้น งานเสวนา/สัมมนา (Symposium) ซึ่งจะเป็นเวทีที่นำเสนอสาระความรู้แบบเจาะลึกของ 3 เทรนด์มาแรง ได้แก่ Urbanization: เมื่อเมืองขยายเมื่อนั้นเรามีโอกาส Digital World: โลกยุคดิจิทัล โลกแห่งโอกาส New Gen: เมื่อเกิดพฤติกรรมต่าง Gen เมื่อนั้นเราเห็นโอกาส พร้อมด้วยการเปิดเผยประสบการณ์ในมิติต่างๆ ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการนำความรู้ ทักษะ มาบูรณาการกับเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อสร้างคุณค่า ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในงาน อาทิ คุณเบญจพร การุณกรสกุล ผู้ก่อตั้ง Absolute it Food ธุรกิจอาหารที่มาพร้อมการขยายของเมือง คุณสิรโสมย์ บริสุทธิ์สุวรรณ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง U Drink I Drive ธุรกิจบริการพนักงานขับรถรูปแบบใหม่ของไทย คุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้ร่วมก่อตั้ง 500 TUK TUKS ธุรกิจทำเงินในโลกยุคดิจิทัล เป็นต้น

สุดท้ายเป็นส่วนของ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์เชิงลึกในแง่งานฝีมือ โดยเฉพาะในประเด็นการวิเคราะห์โอกาสและแนวทางการบริหารจัดการที่ควรรู้ในธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือผู้ประกอบการที่สนใจในธุรกิจนั้นๆ โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นต้นแบบความสำเร็จในแต่ละประเภทธุรกิจมาร่วมเป็นวิทยากร อาทิ คุณต้น วรานนท์ ทองแกม และคุณกร โกศล ทองด้วง สองผู้สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ เงาะกวน /ชะนีเฟ้อ จะมาชี้โอกาสแห่งความสำเร็จกับอาชีพใหม่บนโลกออนไลน์ ที่สร้างรายได้หลักล้านภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน คุณศุ บุญเลี้ยง คุณธนา เธียรอัจฉริยะ ดร.วิเลิศภูริวีชร คุณภัทรศรี นิรามันสกุล และคุณยุทธนา บุญอ้อม นักคิดนักสร้างสรรค์ของวงการบันเทิงไทย ร่วมกับ รายการนับหนึ่งให้ถึงฝัน dream up ออกอากาศทางช่อง ONE มาสานฝันและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถสร้างรายได้จากการแสดงผลงานและความฝันของตนเอง คุณทิวา ยอร์ค จาก kaidee.com และคุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง กูรูผู้ออกแบบเนื้อหาบนโลกออนไลน์มากกว่า 50 แบรนด์ จะมาชี้โอกาสให้คนรุ่นใหม่วัยทำงานที่มีความปรารถนาที่จะทำธุรกิจออนไลน์ในยุคการตลาดดิจิทัล และ คุณสายสมร ผ่องบรรเจิด รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จะมาชี้ให้คนรุ่นใหม่รู้ทันการเงินท่ามกลางกระแสโลกที่กำลังเปลี่ยนไป ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้

งานมหกรรมความรู้ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Know Your Trends Know Your Future : เทรนด์โลกคือโอกาส” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 ณ ห้องห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ที่ www.okmd.or.th

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.