สปช.จัดงานใหญ่ “เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช. ” (NRC Blueprint for Change) 13 สค.58

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และ รศ. ดร.ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง จัดแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน”สปช. รายงานประชาชน เรื่อง เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช. ” (NRC Blueprint for Change) ในวันที่ 13 สค.58 ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบรับจะมาร่วมพิธีรับมอบผลงานของสปช. วัตถุประสงค์การจัดงานประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฎิรูปประเทศไทย สรุปผลงานวาระการปฏิรูป 37 ประเด็น และ 6 วาระพัฒนา ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557 โดยงานจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น เอ 2 ชั้น 22 และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น. เป็นรายงานกลุ่มวาระปฎิรูป 6 กลุ่ม ใน 6 ห้องย่อย
พบกับ วิสัยทัศน์ประเทศไทย ผลประโยชน์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติของเรา ไทยอยู่ท่ามกลางภาวะเสี่ยงต่อภูมิทัศน์ของโลกที่ผันแปรทั้งปัจจุบันและอนาคต นี่เป็นครั้งแรกของไทยที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของไทย บลูพริ้นท์ปรับโครงสร้าง กลไกขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่งในปี 2575 โฉมหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและบุคคลากรคนไทยสู่อนาคตที่มั่นคงยั่งยืน โดยในช่วงเช้าศ.กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เปิดงาน ชมวีดิทัศน์ เรื่อง “เปลี่ยนประเทศไทยกับสปช.” จากนั้นเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “ประธานสปช. เปิดใจ จะปฏิรูปอะไร ” ตื่นตาท้าทายกับ “วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย” โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ และเรื่อง “สานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่อนาคต” โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, ดร.กอบศักดิ์ ภูตะกูล และ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพัฒนพงศ์
ภาคบ่ายนั้น เป็นรายงานสรุปผลงานของสปช.ที่น่าสนใจยิ่งในรูปของ Panel โดยผู้เปี่ยมความรู้และประสบการณ์ โดยแบ่งเป็น 6 ห้อง ตามกลุ่มวาระปฏิรูปที่ล้วนแต่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศไทย โดยห้องที่ 1 (ห้องโลตัส สวีท 1-2) รายงานเรื่อง ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตยุติธรรม ประกอบด้วยระบบการเลือกตั้งและระบบพรรคการเมือง, การตื่นรู้ของพลเมืองและความเข้มแข็งของชุมชนในการ ส่วนห้องที่ 2 (ห้องโลตัส สวีท 3-4) รายงานเรื่อง กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย กลไกป้องกันและปราบปรามทุจริต, กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ห้องที่ 3 (ห้องโลตัส สวีท 5-6) รายงานเรื่อง การขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การป้องกันการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจ, การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่อนาคตและโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและนวัตกรรม ห้องที่ 4 (ห้องโลตัส สวีท 7) รายงานเรื่อง การขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ประกอบด้วย การสร้างสังคมผู้ประกอบการและการคุ้มครองผู้บริโภค, การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและระบบสวัสดิการ ห้องที่ 5 (ห้องโลตัส สวีท 10)รายงานเรื่อง กลไกของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การปรับโครงสร้างภาครัฐและการกระจายอำนาจ, ระบบงบประมาณ การคลัง และภาษี และห้องที่ 6 (ห้องโลตัส สวีท 11) รายงานเรื่อง คุณภาพคนและพลเมือง ประกอบด้วย การศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและแรงงาน, ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา เพื่อสร้างคนเพิ่มมูลค่าและคุณค่า, สื่อมวลชน โรงเรียนของสังคม
ภารกิจของสภาปฏิรูปเปรียบเหมือนเป็นงานสถาปนิกในการออกแบบการปฎิรูปประเทศ เมื่อแบบเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นงานก่อสร้างปฏิรูปประเทศให้เกิดเป็นจริง ตามวาระปฎิรูป 37 ประเด็นและ 6 วาระพัฒนานั้น ประชาชนจะต้องช่วยกันสนับสนุนและควบคุมงานก่อสร้างโดยติดตามจากการดำเนินงานโดยรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง
มาร่วมกันเป็นพลังของเมืองโดยทำหน้าที่พลเมืองไทยช่วยกันผลักดันให้แผนการปฏิรูปเป็นจริงเพื่อประโยชน์ และความยั่งยืนของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทุกคน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.