สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดงาน THQA 2015 ยกระดับมาตรฐานวงการรับสร้างบ้าน

THQA2015-rs

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดงานประกาศรางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านประจำปี 2558 หรือ THQA 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อยกระดับวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้มีการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม โดยยึดเกณฑ์พิจารณาวัดผล 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การตลาดและสร้างสรรค์ลูกค้า ผลประกอบการ และคุณภาพผลงานการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จำกัด

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดงานประกาศรางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านประจำปี 2558 หรือ Thai Home Builders Quality Award 2015: THQA 2015 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “Diamonds Of AEC” ด้วยมุ่งหวังที่จะพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและยกระดับภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้มีการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในสายตาของผู้บริโภคและประชาชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ร่วมดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม โดยยึดหลักกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากพันธมิตรในวงการที่มีเจตนารมณ์เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมเช่นเดียวกัน อันได้แก่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, นิตยสาร โฮมแอนด์รีสอร์ตไทยแลนด์ และบริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จำกัด

นายสิทธิพรกล่าวเสริมว่า เป็นที่น่ายินดีว่าแม้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้ปรับเกณฑ์พิจารณารางวัลมาตรฐานในแต่ละด้านสูงขึ้นทุกๆ ปี แต่ในปี 2558 นี้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านก็มีพัฒนาการที่สูงขึ้นตามกัน สะท้อนได้ว่าผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญ และร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะช่วยกันพัฒนาวงการรับสร้างบ้าน ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของผู้บริโภคยิ่งขึ้น สำหรับรางวัลคุณภาพมาตรฐานทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ การตลาดและสร้างสรรค์ลูกค้า ผลประกอบการ และผลงานการก่อสร้าง ในปีนี้มีผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
• รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จำกัด
• รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จำกัด
• รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่นด้านสร้างสรรค์ลูกค้าและการตลาด ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จำกัด
• รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่นด้านผลประกอบการ ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จำกัด
• รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่นด้านมาตรฐานงานก่อสร้าง ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จำกัด
• รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จำกัด
• รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้านสร้างสรรค์ลูกค้าและการตลาด ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จำกัด
• รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้านผลประกอบการ ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จำกัด
• รางวัล มาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้านมาตรฐานงานก่อสร้าง ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จำกัด

นายสิทธิพร กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประกาศรางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านประจำปี 2558 หรือ THQA 2015 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านในกลุ่มสมาชิกสมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รักษาไว้ซึ่งคุณภาพและบริการที่ผู้บริโภคพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน เมื่อประเทศไทยเปิดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (Asian Economic Community:AEC) ที่กำลังจะมาถึง และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.