สวก. รับรางวัล ITA Awards ผลงานเป็นลำดับที่ 1 ประเภทองค์การมหาชน เกียรติยศแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส บทพิสูจน์คุณค่าและความเข้มแข็งขององค์กรเกือบ 2 ทศวรรษ

สวก. รับรางวัล ITA Awards ผลงานเป็นลำดับที่ 1 ประเภทองค์การมหาชน เกียรติยศแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส บทพิสูจน์คุณค่าและความเข้มแข็งขององค์กรเกือบ 2 ทศวรรษ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ภายใต้การกำกับดูแลของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ สวก. ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้คะแนน 95.94 อยู่ในระดับ AA (Excellence) เป็นลำดับที่ 1 ประเภทองค์การมหาชน จากจำนวน 39 หน่วยงาน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายในงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ดร. สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กล่าวว่า “สวก. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ทุนวิจัย บุคลากรด้านการวิจัย และข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร ความเข้มแข็งของ สวก. ใน 16 ปีที่ผ่านมา อาทิ เราได้สนับสนุนทุนวิจัยจำนวน 1,702 โครงการ โดยมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ถึง 342 โครงการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมรวมเป็นมูลค่า 4,727 ล้านบาท และยังสามารถผลิตบุคลากรวิจัยสู่ภาคเกษตรทั้งในรูปทุนระยะยาว กลาง สั้น ทั้งในและต่างประเทศ รวมจำนวน 5,448 ทุน กว่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ สวก. ยังได้ริเริ่มโครงการ “ทุนปริญญาตรีสืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จำนวน 90 ทุน ให้กับกลุ่ม Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จบ ปวส. หรือเทียบเท่า และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร โดยบูรณาการหน่วยงานวิจัยการเกษตรของประเทศอีก 35 หน่วยงาน เป็นต้น

จากความเข้มแข็งดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยทีมบุคลากรในการบริหารจัดการทุนวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิ ความเข้มแข็งด้วยเครือข่ายเกษตรกร นักวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน สวก.จึงมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการเป็นองค์กรบริหารงานวิจัยด้านการเกษตรของประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยด้านการเกษตร และผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้จริงและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศ ด้วยความพร้อมในทุกด้านดังกล่าวนี้ สวก. จึงได้นำพาตนเองเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน”

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ITA นี้ ประกอบด้วย 1.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรของตนเอง เพื่อเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต 2.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน เพื่อชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการทำงาน 3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต

ขณะที่กรอบในการประเมิน ITA นั้น จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดีด้วย เพราะจะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก ต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรงและทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยหน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมินต้องได้ประโยชน์จากการประเมินและนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การประเมิน ITA นี้ จะต้องช่วยให้ CIP ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว ดัชนีต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย ตลอดจนสามารถสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวก และผลการประเมินควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานไปในตัวด้วย อยู่ภายใต้ตัวชี้วัดการประเมินจำนวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อำนาจ 4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6.คุณภาพการดำเนินงาน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8.การปรับปรุงระบบการทำงาน 9.การเปิดเผยข้อมูล 10.การป้องกันการทุจริต

สำหรับคะแนนรวม 95.94 ที่ สวก.ได้รับนั้น เป็นคะแนนสัดส่วนน้ำหนักคะแนนที่ สวก.ได้รับตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัดข้างต้น (ระบบ ITAS) ตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกออกเป็นคะแนนน้ำหนักแบบสำรวจ ได้แก่ 1.แบบ IIT ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่, การใช้งบประมาณ,การใช้อำนาจ, การใช้ทรัพย์สินของราชการ, การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนร้อยละ 30 (28.97) 2.แบบ EIT คะแนนร้อยละ 30 (26.97) ได้แก่ คุณภาพการดำเนินงาน, ประสิทธิภาพการสื่อสาร, การปรับปรุงระบบการทำงาน 3.แบบ OIT ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล, การป้องกันการทุจริต คะแนนร้อยละ 40 (40.00)

ผลของคะแนนในลำดับต่างๆ ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีคะแนน IIT อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) นับเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยยึดหลักมาตรฐาน โปร่งใสเป็นที่ตั้ง ตลอดจนมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมในการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังไม่พบว่าหน่วยงานมีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนในอนาคต นอกจากนี้ หน่วยงานไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง ส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีในการกำกับดูแล และเฝ้าระวังการทุจริต โดยไม่ใช้อำนาจแทรกแซงการดำเนินงาน ซึ่งทำให้บุคลากรภายในหน่วยงานศรัทธา และเชื่อมั่นในวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงหลักการบริหารจัดการที่ดีที่หน่วยงานและผู้บริหารองค์กรยึดถือ นอกจากนี้ ยังไม่พบปัญหาการนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง จึงทำให้โดยภาพรวมแล้ว เป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งที่ได้ แรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่นจากภายในหน่วยงานและสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้าน ความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ

ในส่วนของ EIT มีคะแนนอยู่ในระดับดีมาก (Very Good) ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ ในส่วนของประสิทธิภาพการสื่อสาร ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบการสื่อสารที่ดี โดยเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลายแก่สาธารณชน รวมถึงจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีความพยายามปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการทำงานที่ยึดโยงกับความโปร่งใส โดยเนื้องานส่วนใหญ่เปิดกว้างให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น

“การที่ สวก. ได้รับคะแนนสูงถึง 95.94 อยู่ในระดับ AA (Excellence) เป็นลำดับที่ 1 ประเภทองค์การมหาชน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน และยึดมั่นในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ในขอบข่ายการพัฒนาครอบคลุมด้านการเกษตร เราจะมุ่งมั่นพัฒนาและต่อยอดผลงานเพื่อความก้าวหน้าของวงการเกษตรไทยต่อไป” ดร. สุวิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.