สหประกันชีวิตร่วมประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย

012

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นายเผด็จ เฉลิมพักตร์ ที่ปรึกษา นายก่อเกียรติ เศรษฐรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการ นายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและนำเกมส์มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพร้อมรับของที่ระลึก ก่อนเข้าห้องประชุม ซึ่งมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุม 47 สหกรณ์ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์ กว่า 200 คน ณ ห้องแซฟไฟร์ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
และในโอกาสนี้ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นการขอบคุณสหกรณ์สมาชิกที่ได้สนับสนุนกิจการของชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ด้วยดีเสมอมา คือ สหกรณ์สมาชิกที่ถือหุ้นตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด สหกรณ์สมาชิกที่ฝากเงินฝากประจำมากที่สุด (ยอดดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด) ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด สหกรณ์สมาชิกที่ฝากเงินฝากประจำมากที่สุด (ยอดจำนวนเงินฝากประจำสูงสุด) ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์สมาชิกที่เพิ่มหุ้นสม่ำเสมอ ได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำกัด
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการที่หมดวาระและลาออกไป ทำให้ได้คณะกรรมการชุดใหม่ ชุดที่ 6 ประกอบด้วย พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรเจิด พฤฒิกิตติ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายจรูญ ชูลาภ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 รองศาสตราจารย์ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ กรรมการดำเนินการ รองศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา กรรมการดำเนินการ นายชโลทร สุวรรณลาภเจริญ กรรมการดำเนินการ นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ กรรมการดำเนินการ เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก กรรมการดำเนินการ และนางสำราญ ศิริวัตร กรรมการ เลขานุการ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.