สหประกันชีวิตร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.กฝร.

008

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)โดย นายสหพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ นายฐาปกรณ์ ภูวมาส รองกรรมการผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด (สอ.กฝร.) โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี สุชา เคี่ยมทองคำ ประธานกรรมกา สหกรณ์ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้แทนจากบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุน ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรเงินจำนวน 2,063,500 บาท (สองล้านหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) มอบให้กับบุตรสมาชิกจำนวน 991 ราย ซึ่งสหประกันชีวิตร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
สำหรับการมอบทุนสหกรณ์ได้จัดสรรเงินกำไรของสหกรณ์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ซึ่งในปีนี้มีสมาชิกเสนอขอรับทุน โดยมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศสหกรณ์ 991 ราย รวมเป็นเงินทุน 2,063,500 บาท โดยได้แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) ผู้ได้รับทุนประเภททุนเรียนดี จำนวน 291 คน รวมเป็นเงิน 773,500 บาท ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 242 ทุนๆละ 2,500 บาท ระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) จำนวน 3 ทุนๆ ละ 2,500 บาท ระดับอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 4 ทุนๆ ละ 3,500 บาท ระดับอุดมศึกษา จำนวน 42 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท และ 2) ผู้ได้รับทุนประเภททุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 700 ทุน รวมเป็นเงิน 1,263,000 บาท ได้แก่ ระดับอนุบาล จำนวน 112 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน 273 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 204 ทุนๆ ละ 2,000 บาท และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 111 ทุนๆ ละ 2,500 บาท สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด ได้ใช้สวัสดิการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อของบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยทำผลงานติดชาร์ต 10 อันดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.