สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผนึก 3 แหล่งเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้ากระตุกต่อมคิด เปิดโครงการคิดก้าวหน้า

BA5A49411

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผนึก 3 แหล่งเรียนรู้ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้ากระตุกต่อมคิด เปิดโครงการคิดก้าวหน้า ติวเข้มเยาวชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยยั่งยืน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดินหน้ากระตุกต่อมคิด สร้างสรรค์องค์ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการคิดก้าวหน้า โดยร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้ (TK park) และมิวเซียมสยาม (Museum Siam) สานต่องานพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มุ่งสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เปิดตัวกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ เชิญชวนนักศึกษา ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จาก 9 สาขา ที่จะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เชิงลึก กำหนดจัดในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

นายราเมศ พรหมเย็น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เปิดเผยว่า ด้วยภารกิจหนึ่งของ OKMD คือการสนับสนุน บ่มเพาะ และเตรียมความพร้อมคนไทยรุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถนำพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในการพัฒนาวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ จาก 3 หน่วยงานของ OKMD ได้แก่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) อุทยานการเรียนรู้ (TK park) และมิวเซียมสยาม (Museum Siam) ผนวกกับการตระหนักในความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศ คือกลุ่มเยาวชนให้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ OKMD จึงได้ร่วมกับแหล่งเรียนรู้ในสังกัดทั้ง 3 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการคิดก้าวหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเน้นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนในทุกภูมิภาค ให้ได้เรียนรู้กระบวนการใช้ทุนทางความคิดสร้างสรรค์ ผนวกเข้ากับงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

ด้าน นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการคิดก้าวหน้าว่า ประกอบด้วย 2 กิจกรรมใหญ่ คือ กิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ และกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่จะเป็นโครงการต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป โดยกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์เป็นความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก คือ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อุทยานการเรียนรู้ มิวเซียมสยาม และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 9 สาขา ได้แก่ งานฝีมือและหัตถกรรม (Crafts) ดนตรี ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ (Music, Performing and Visual Arts) ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ วิทยุและการถ่ายภาพ (Film, TV, Video, Radio and Photography) พิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ และห้องสมุด (Museums, Galleries and Libraries) การพิมพ์ (Publishing) ซอฟต์แวร์ (Software) การโฆษณา (Advertising) การออกแบบ (Design) และสถาปัตยกรรม (Architecture)

“กิจกรรมครั้งนี้ เยาวชนจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และเข้าถึงองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมได้สัมผัสประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรที่เป็นทั้งนักคิด ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จในการผลิตผลงานและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ คุณชลิต มนุญากร ครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ BBDO เอเจนซี่โฆษณาชื่อดัง คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค เจ้าของสตูดิโอออกแบบ Apostrophy’s คุณมินชญา ชโยสัมฤทธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอ The Archivist & STH. TO PRINT นอกจากนั้น ยังจะได้รับประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่สามารถนำไปใช้กำหนดเส้นทางการประกอบวิชาชีพของตนได้ในอนาคต รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายอภิสิทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย 1. CREATIVE TALK การบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจที่นำไปสู่การต่อยอด สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 2. CREATIVE EXHIBITION นิทรรศการแสดงเส้นทางสายอาชีพสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโลกทัศน์และเป็นแนวทางในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ 3. CREATIVE SHOWCASE การจัดแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ สาธารณะ 4. CREATIVE WORKSHOP การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้กระบวนการคิดและการทำงานเพื่อฝึกทักษะก่อนเข้าสู่การทำงาน 5. CREATIVE ACTIVITY กิจกรรมและเกมที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 6.CREATIVE FILM ภาพยนตร์สารคดีที่เจาะลึกเบื้องหลังชีวิตและการทำงานของบุคคลในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 7. CREATIVE JOB CLINIC การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อปูทางสู่สายงานสร้างสรรค์ 8.CREATIVE JOB MARKET ตลาดนัดอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งงานสร้างสรรค์ 9. CREATIVE TOUR การเยี่ยมชมองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสและกระตุ้นการเรียนรู้กระบวนการทำงานในสถานที่จริง

กิจกรรมคิดก้าวหน้า : เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต และ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หน่วยงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.okmd.or.th/KidKaoNa หรือรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-105-6524 และ 02-105-6512

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.