ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นไปกับธนาคารกรุงไทย ใน โครงการ กรุงไทย หัวใจสีเขียว ปี 2558 คืนสีเขียวให้กับธรรมชาติปลูกป่าที่ จังหวัดเพชรบุรี

KTB11

ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มต้นไปกับธนาคารกรุงไทย ใน โครงการ กรุงไทย หัวใจสีเขียว ปี 2558 คืนสีเขียวให้กับธรรมชาติปลูกป่าที่ จังหวัดเพชรบุรี

จากการที่ธนาคารกรุงไทย ตระหนักในการรักษาสภาพแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนสำคัญของสังคม ในการลดมลภาวะและลดการปล่อยความร้อนสู่โลก ธนาคารจึงได้จัด “โครงการกรุงไทย หัวใจสีเขียว” ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและพนักงานมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และในปี 2558 ธนาคารมีนโยบายที่จะรณรงค์ให้พนักงานธนาคาร, พนักงานบริษัทในเครือ และครอบครัว ได้มีส่วนร่วมที่จะช่วยกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

ปี 2558 นี้ ผู้บริหารของธนาคารกรุงไทย “นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร” จึงเชิญชวนและรณรงค์ให้พนักงานธนาคาร, พนักงานบริษัทในเครือ และครอบครัว กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ภายใต้โครงการ “กรุงไทย หัวใจสีเขียว” ที่มีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

โดย “นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย” ได้เปิดเผยว่า ในปี 2558 นี้ยังคงดำเนินการต่อตามปณิธานอย่างแน่วแนวและต่อเนื่องเช่นเคย ในโครงการ “กรุงไทย หัวใจสีเขียว” โดยโครงการนี้จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญได้แก่ (1) เพื่อกระตุ้นให้พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทในเครือ และครอบครัว มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดจากภาวะโลกร้อน (2) เพื่อให้พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทในเครือ และครอบครัว ได้ร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ ที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (3) เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยตนเองและทีมดำเนินการ มั่นใจว่าโครงการนี้ จะส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อส่วนรวม สามารถปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมให้กับพนักงาน รวมถึงพนักงานได้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งผลให้เกิดความสุขในงาน เกิดจิตสำนึก

อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมความเป็นบ้านหลังที่ 2 ให้แก่ธนาคาร

และทั้งหมดนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “กรุงไทย หัวใจสีเขียว” จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมทั้งเกิดความผูกพันกับธนาคารด้วย นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ กล่าวปิดท้าย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.