ออมสิน มอบรางวัลผู้ชนะพร้อมโชว์ผลงาน “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่”

ออมสิน มอบรางวัลผู้ชนะพร้อมโชว์ผลงาน “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่”
19 – 21 พ.ย. 61 ณ เซ็นทรัลฯ พระราม 9 และ 18 – 28 ธ.ค. 61 ที่ BACC

ธนาคารออมสินมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ทั้ง 24 รางวัล พร้อมจัดโชว์ผลงานให้ผู้สนใจได้ชม ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และ วันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เพื่อขยายการรับรู้และโอกาสในการร่วมชื่นชมผลงานศิลปะของไทย ในกลุ่มผู้สนใจงานศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” บัดนี้การตัดสินผลการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว ได้ผลงานที่ชนะการประกวดทั้ง 4 ประเภท คือ บุคคลทั่วไป และเยาวชน 3 ช่วงอายุ รวม 24 ผลงาน โดยธนาคารจะมีพิธีมอบรางวัลแก่ศิลปินในวันที่ 20 พฤศจิกายน และมีการจัดแสดงผลงานในวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน นี้ ที่บริเวณลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และ วันที่ 18 – 28 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณผนังโค้ง ชั้น 3 – 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) เพื่อขยายการรับรู้และโอกาสในการร่วมชื่นชมผลงานศิลปะของไทย ในกลุ่มผู้สนใจงานศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป

“สำหรับการจัดประกวดในปีนี้ นับเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ของธนาคารออมสิน ในการแสดงจุดยืนของธนาคาร ที่นอกจากทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงิน ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยแล้ว ยังได้ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ ให้ดำรงอยู่ในรูปงานศิลปะสืบไป ทำให้เวทีประกวดของธนาคารออมสิน ได้รับความสนใจจากศิลปินน้อยใหญ่ทั่วประเทศ

ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งธนาคารได้รับเกียรติจากศิลปินชั้นนำของชาติ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก และศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานทำให้ได้ชิ้นงานคุณภาพ โดยปีนี้ เราเพิ่มกิจกรรมพิเศษ ทั้งการโรดโชว์และการจัดบรรยายศิลปะ ที่เชื่อว่า จะเป็นอีกหนึ่งหนทางส่งเสริมให้วงการศิลปะของไทยพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งในฝั่งของผู้สร้างสรรค์และผู้ชื่นชอบงานศิลป์ด้วย และที่สำคัญเพื่อเป็นเกียรติประวัติสำหรับผู้ส่งผลงาน แต่ไม่ได้รับรางวัลปีนี้ ทางธนาคารจึงได้จัดแสดงนิทรรศการโชว์ภาพผลงานที่โดดเด่น ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์พิจารณาจากคณะกรรมการโชว์ผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) อีกด้วย” นายชาติชาย กล่าว

การจัดประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” เทิดพระเกียรติและเชิดชูพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น “อัคราภิรักษศิลปิน” โดยกำหนดประเภทผู้เข้าประกวดเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป และเยาวชนในสามช่วงอายุ คือ 15 – 18 ปี 11 – 14 ปี และ 7 – 10 ปี ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1.77 ล้านบาท โดยปีนี้ มีผลงานส่งเข้าประกวด รวม 552 ภาพ

สำหรับภาพที่ชนะรางวัลมีดังนี้ ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลที่ 1 นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง กับผลงาน ” มรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ ” ได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานและประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ กับผลงาน “บรรยากาศของความสงบ” ได้รับเงินรางวัล 2 แสนบาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 นายศักชัย อุทธิโท กับผลงาน “สายใยแห่งความสุขและดีงาม 1” ได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นายธีรวุฒิ คำอ่อน กับผลงาน “พระมารดาแห่งไหมไทย” นายชุมพล อักพันธานนท์ กับผลงาน “ปักใจ” และนายประเทือง ก่ำพัด กับผลงาน “อรุณรุ่งแห่งความสุขบนผืนแผ่นดินแม่” ได้รับเงินรางวัลคนละ 5 หมื่นบาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทเยาวชน อายุ 15 – 18 ปี รางวัลที่ 1 นายณภัทร อาริยวัฒน์ กับผลงาน “การเปลี่ยนแปลงที่หม่นลง” ได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานและประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 นางสาวพรนภา หารโงน กับผลงาน “สานต่อที่แม่ทำ (ออมศิลป์ แผ่นดินแม่)” ได้รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 นายนันน์นนิน เรืองยังมี กับผลงาน “มรดกแม่” ได้รับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล กับผลงาน “แนวทางสืบสานสมบัติแผ่นดินแม่” นางสาวเบญจพร สาธรราช กับผลงาน “มรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” และนายนวพล หมัดสุเด็น กับผลงาน “มรดกหัตถศิลป์ วัฒนธรรมไทย” ได้รับเงินรางวัลคนละ 1 หมื่นบาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทเยาวชน อายุ 11 – 14 ปี รางวัลที่ 1 เด็กหญิงสุภาวดี อำปลอด กับผลงาน “มรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ได้รับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานและประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 เด็กชายภูนิภัทธ์ พลายด้วง กับผลงาน “ทอสายใยรัก” ได้รับเงินรางวัล 2 หมื่นบาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 เด็กหญิงเกวลี สืบสิมมา กับผลงาน “มรดกแผ่นดินแม่” ได้รับเงินรางวัล 1 หมื่นบาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงฑิตยา ยงพิพัฒน์วงศ์ กับผลงาน “ออมรักษ์ มาตุศิลป์ แผ่นดินไทย” เด็กหญิงภัทริดา พิเชฐวัฒนา กับผลงาน “กลิ่นหอมถึงมวลชน” และเด็กชายจักรพงษ์ โพธาภินันท์ กับผลงาน “ตุ๊กตาชาววัง” ได้รับเงินรางวัลคนละ 5 พันบาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทเยาวชน อายุ 7-10 ปี รางวัลที่ 1 เด็กหญิงนริสรา เลื่อนฤทธิ์ กับผลงาน “หุ่นกระบอกไทย” ได้รับเงินรางวัล 2 หมื่นบาท พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานและประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 เด็กชายนฤนาถ ชูบัวแก้ว กับผลงาน “โขนของพระราชินี” ได้รับเงินรางวัล 1 หมื่นบาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 เด็กชายปรัชญ์ระพี ดวงแก้ว กับผลงาน ” ฝีมือคนไทย ” ได้รับเงินรางวัล 5 พันบาท พร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์ กับผลงาน “อนุรักษ์ผ้าไทย” เด็กหญิงชนัญธิดา พลายด้วง กับผลงาน “กล้วยไม้ราชินี” และเด็กชายอภิสิทธิ์ พลูศิลป์ กับผลงาน “ชุมชนศิลป์ แผ่นดินแม่” ได้รับเงินรางวัลคนละ 3 พันบาท พร้อมประกาศนียบัตร

………………………………………..

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.