อ่อนอุษา ลำเลียงพล แจ้งข่าวจัดงานใหญ่ สปช.รายงานประชาชน 13 สค.นี้

เพื่อนๆ ลงมติขอมอบถ้วยหญิงแกร่งแห่งปี ให้ อ่อนอุษา ลำเลียงพล หรือคุณเอ๋ย นอกจากจะนั่งเก้าอี้นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แล้วในอีกบทบาทยังทุ่มเททำงานเพื่อชาติในตำแหน่งประธานกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เหน็ดเหนื่อยมาพร้อมกับสมาชิก 249 คน มาเกือบ 10 เดือนที่ห่างเหินครอบครัว แต่โชคดีที่ครอบครัวเป็นกำลังใจให้เสมอมาเพราะเป็นงานเพื่อส่วนรวม คุณเอ๋ยฝากป่าวประกาศการจัดงานใหญ่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ภายใต้ชื่องาน สปช. รายงานประชาชน เรื่อง” เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช. ” (NRC Blueprint for Change) ในวันที่ ๑๓ สค.๕๘ ณ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ปฎิรูปประเทศ สรุปผลงานปฏิรูป ๓๗ ประเด็นและ ๖ วาระพัฒนา ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี 2557

ไฮไลต์งานในช่วงเช้า ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะเป็นผู้เปิดงาน จากนั้นจะเป็นเวทีเสวนา ในหัวข้อ “ประธานสปช. เปิดใจ จะปฏิรูปอะไร” กับ สุทธิชัย หยุ่น พร้อมนำเสนอ เรื่อง “วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศไทย” โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ และเรื่อง “สานพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสู่อนาคต” โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย, ดร.กอบศักดิ์ ภูตะกูล และศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อรุพีพัฒนพงศ์

ในภาคบ่ายนั้น แบ่งเป็น 6 ห้อง โดยห้องที่ ๑ เรื่อง ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตยุติธรรม ส่วนห้องที่ ๒ เรื่อง กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบและการบังคับใช้กฎหมาย ห้องที่ ๓ เรื่อง การขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ห้องที่ ๔ เรื่อง การขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ห้องที่ ๕ เรื่อง กลไกของรัฐที่มีประสิทธิภาพและห้องที่๖ เรื่อง คุณภาพคนและพลเมือง
มาร่วมกันเป็นพลังของเมืองโดยการทำหน้าที่พลเมืองไทยช่วยกันผลักดันให้แผนการปฏิรูปด้านต่างๆ เป็นจริงเพื่อประโยชน์และความยั่งยืนของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทุกคน
_______________________________
http://www.parliament.go.th/

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.