เตรียมพร้อมการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลําไย

DSC_0264

ไทย-ลาว-เมียนมาร์ จับมือร่วมประชุมนานาชาติ จุดผ่านแดน “ภูดู่”
เส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ 3 ดินแดน หวังกระตุ้นการเติบโต 5 ด้าน
ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ “ภูดู่: ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส” โปรโมทเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเมียนมาร์-ไทย-ลาว ผ่านด่านแม่สอด จ.ตาก และด่านภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ เตรียมพร้อมเจรจาหาความร่วมมือกับตัวแทนภาครัฐและเอกชน 3 ประเทศ ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอินโดจีน หวังกระตุ้นการเติบโต 5 ด้าน การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ
และโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลําไย เรื่อง “ภูดู่” ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) International Conference “PhuDoo” Gate of Companionship and Opportunities) จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันประกอบไปด้วย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด พิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยคาดการณ์จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำและกลไกหลักของทั้ง 3 ประเทศ จำนวน 300 คน ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ชมรมธนาคาร นักธุรกิจ นักลงทุน จึงนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเจรจาตกลงการค้าการลงทุนร่วมกัน
เกี่ยวกับจุดผ่านแดนถาวรภูดู่
จังหวัดอุตรดิตถ์มีชายแดนติดต่อกับแขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บริเวณ อำเภอน้ำปาด และ อำเภอบ้านโคก ซึ่งอำเภอบ้านโคกนี้ เป็นที่ตั้งของ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ซึ่งมีความได้เปรียบเชิงพื้นที่โครงข่ายคมนาคมภายในประเทศ รวมถึงโครงข่ายเชื่อมโยงไปที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
จุดผ่านแดนถาวรภูดู่จึงสามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวได้หลายมิติ โดยในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการเปิดเส้นทางการเดินรถโดยสารปรับอากาศระหว่างประเทศ จากจังหวัดพิษณุโลกผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านแขวงไซยะบูลี ไปสิ้นสุดที่แขวงหลวงพระบาง ระยะทาง 558 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของกระทรวงคมนาคมทั้งสองประเทศ จึงทำให้จุดผ่านแดนถาวรภูดู่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ และเป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.