เติมความรู้สู่มืออาชีพ! บัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดอบรม ”นักภาษีอากร ยุค 4.0” TAX JUNIOR รุ่น 4

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เดินหน้าเติมความรู้ด้านภาษีอากร ยุค 4.0 เด็กบัญชี SPU มุ่งหวังให้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านภาษีอากรตลอดจนพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานด้านภาษีอากร สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ กับโครงการ TAX JUNIOR รุ่น 4

คุณศิริศักดิ์ ชีวะเรืองโรจน์ อุปนายกสมาคมผู้สอบบัญชีอากรแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ TAX JUNIOR รุ่น 4 หัวข้อ ”นักภาษีอากร ยุค 4.0” โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง อาทิ คุณกิจจาพงษ์ คำนนท์ชัย หัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย” คุณธนากร ตันติกาญจน์ หัวข้อ “Workshop ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” คุณดรุณี สุขโชคสุวรรณ หัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)” และ คุณศิรพเพชร สุนทรวิภาค หัวข้อ “ภาษีธุรกิจเฉพาะ(SBT)” เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรตลอดจนพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานด้านภาษีอากร สู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ 4.0ให้กับนักศึกษาคณะบัญชีSPU ต่อไป โดยจัดการอบรม จำนวน 3 วัน ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ S-PAC มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ด้วยภาษีอากรมีความสำคัญต่อธุรกิจในทุกๆรายการค้าที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับภาษีอากรในแต่ละประเภท และนับวันความสลับซับซ้อนของกฎหมายภาษีอากรมีมากขึ้น ในแต่ละองค์กรจำเป็นจะต้องมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถเพื่อทำงานด้านนี้ และในปัจจุบันนี้บุคลากรที่ทำงานด้านนี้และมีความรู้จริงนั้น ค่อนข้างหายาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่มีความรู้ความสามารถก็มักอาศัยจากประสบการณ์จริง
หลักสูตร Tax Junior เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างและเตรียมความพรัอมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษีอากรและประสบการณ์การทำงานเบื้องต้น เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือเข้ารับการฝึกงานตามหลักสูตรก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้มีพัฒนาการในการทำงานจริงได้ดีและรวดเร็วกว่า โดยการอบรมจะถ่ยทอดจากบุคลากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้โดยตรงจากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
จึงทำให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาคณะบัญชีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สำเร็จการศึกษาออกไปสู่ตลาดแรงงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่พร้อมปฎิบัติงานได้ทันที เพราะได้รับการบ่มเพาะด้านการบัญชีจากคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาเป็นอย่างดี อาจารย์จิตรลดา กล่าว
#SPU #SRIPATUM #ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบัญชีกับสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ #บัญชีศรีปทุม #บัญชีดิจิทัล #spuacc #บัญชีนัมเบอร์วัน #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วรายได้สูงมีงานทำ100%

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.