เรียนรู้สู่โลกอนาคต! ค่ายภาษาจีน @คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรียนรู้สู่โลกอนาคต กับโครงการค่ายภาษาจีน(Chinese Camp 2017) ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2561 เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะภาษาจีนจากเจ้าของภาษาและได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีนมากขึ้น อีกทั้งทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนภาษาจีนและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้นโดยมี ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ในสังคมโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21นี้ ผู้คนจำเป็นต้องปรับตัวให้เป็นผู้ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้ภาษาต่างๆ ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การทำงานอย่างรวมพลัง การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ตลอดจนการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมข้ามชาติ ด้วยความสำคัญของทักษะต่างๆดังที่กล่าวมา
ทางหลักสูตรภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดทำโครงการค่ายภาษาจีน (Chinese Camp 2017) ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในเครือข่าย ได้เพิ่มประสบการณ์ทางภาษาและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาจีน ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับครูเจ้าของภาษา ผ่านค่ายภาษาจีน ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การทำ Pre Test HSK 4 การรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรียนภาษาจีนอย่างไรให้ดี” โดย ครูพี่ป๊อป (ณัฐพงศ์ นำศิริกุล) “เทคนิคการทำข้อสอบ HSK 4” โดย อาจารย์สุกัญญา วศินานนท์ และการทำกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับรุ่นพี่ โดยการแบ่งเข้าฐานกิจกรรม เช่น – ฐานใบ้คำ – ฐานโคมกระดาษ – ฐานพู่กันจีน – ฐานตอบปัญหา – ฐานชงชา – ฐานวาดหน้ากากจีน ต่อด้วย การให้นักเรียนทำ Post Test HSK 4 เป็นต้น ทั้งนี้น้องๆนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาจีนในครั้งนี้ ได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก ทางหลักสูตรภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1581,1583 อีเมล์ : punpanit.ch@spu.ac.th
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/LiberalArtsSPU/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.