เลขาธิการ ICAO ชี้อุตสาหกรรมการบินหนุนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

เว็บไซต์ China Aviation Daily ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับความสำคัญของอุตสาหกรรมการบินในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจโลก ผ่านมุมมองความคิดเห็นของคุณหลิว ฟ่าง เลขาธิการ ICAO ในการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation) โดยมีใจความว่า

การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการส่งเสริมการเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลกและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศยังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะองค์กรชำนาญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำคัญสำหรับความร่วมมือด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศต่าง ๆ และดำเนินมาตรการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคส่วนการบินพลเรือนในประเทศสมาชิกของ ICAO ให้กว้างไกลออกไป

การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งแรกนี้ จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “การแบ่งปัน การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และการร่วมกันหล่อหลอมอนาคตการบินแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

คุณหลิว ฟ่าง เลขาธิการ ICAO กล่าวว่า ภาคส่วนการบินพลเรือนของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งยังสามารถคงไว้ซึ่งระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน อุตสาหกรรมการบินพลเรือนมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยอัตราการเกิดอุบัติเหตุในภูมิภาคที่ลดน้อยลง จึงนับได้ว่าอุตสาหกรรมการบินพลเรือนโดยรวมนั้นมีศักยภาพสูงและมีอนาคตที่สดใส

อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิก ICAO ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบางประเทศยังไม่มีการจัดทำระบบกำกับดูแลความปลอดภัยการบินที่มีประสิทธิภาพ และเนื่องจากการควบคุมดูแลความปลอดภัยและบุคลากรที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ทำให้การจัดการจราจรทางอากาศยังต้องได้รับการปรับปรุงยกระดับ นอกจากนี้ ด้วยความแพร่หลายและความนิยมของเทคโนโลยีดิจิทัลในแวดวงอุตสาหกรรมการบินพลเรือน ทำให้ความมั่นคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางการบินเช่นกัน

คุณหลิวชี้ว่า ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียแปซิฟิกควรส่งเสริมการบริการการจราจรทางอากาศ ยกระดับการจัดการการจราจรทางอากาศ สร้างโครงสร้างเส้นทางใหม่ เร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งรวมถึงสนามบิน เปลี่ยนแปลงการออกแบบและรูปแบบการดำเนินงานของสนามบิน ตลอดจนติดตามแนวโน้มของการขนส่งทางอากาศในอนาคต

คุณหลิวระบุว่า ICAO จะเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือ ซึ่งคุณหลิวหวังว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 1 นี้ จะได้ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับสูงสำหรับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนยิ่งขึ้น

การประชุมครั้งนี้ได้ให้การรับรองปฏิญญาปักกิ่ง ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลที่มีร่วมกัน จุดยืนที่มีร่วมกัน และวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกประเทศที่มีต่อความปลอดภัยด้านการบิน การบริการนำทางทางอากาศ การตรวจสอบอุบัติเหตุ และทรัพยากรมนุษย์ ปฏิญญาฉบับนี้ไม่ได้เป็นเพียงฉันทามติในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น แต่ยังถือเป็นแนวนโยบายระดับพหุภาคีสำหรับการผลักดันการพัฒนาภาคการบินพลเรือนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคต ตลอดจนมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการบินพลเรือน การส่งเสริมการพัฒนาด้านการบินพลเรือนในภูมิภาคให้เข้มแข็ง มีความยั่งยืน และมีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับบทบาทของภาคการบินในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตแห่งมวลมนุษยชาติร่วมกัน นอกจากนี้ การปฏิบัติตามปฏิญญายังจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดเส้นทาง Belt and Road อีกด้วย

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.chinaaviationdaily.com/news/68/68627.html

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.