เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 เรื่อง “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่การเมืองมีการแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ตามมา เช่น การสื่อสารตอบโต้ทางสื่อสังคมออนไลน์ของ ผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่าง การใช้คำพูดในลักษณะ Hate Speech โดยมองข้ามในเรื่องการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง การคุกคามทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองตามที่ตกเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้กรณีจ่านิว หรือนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ นักกิจกรรมทางสังคมทางการเมืองที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกลอบทำร้าย เป็นต้น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 เรื่อง “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย” ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องร่วมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการเมืองแบบแบ่งขั้วซึ่งสร้างความเกลียดชังทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบในด้านต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากรผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
– ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– รศ.ดร.ฉันทนา บรรพสิริโชติ หวันแก้ว กรรมการก่อตั้งศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ นักเขียนรางวัลศรีบูรพาและอดีตผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ PPTV
– คุณปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ขอได้รับความขอบคุณจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร.0-2218-3062

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.