เสด็จทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ 2015

DSC_7331_resize

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ เซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ 2015
และ ประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2015
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ ประจำปี 2015 และประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2015 โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.จอมจักร จันทรสกุล นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ และคณะกรรมการ เฝ้ารับเสด็จ ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ซอยศูนย์วิจัย

การประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ ประจำปี 2015 จัดโดย บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ชมรมโภชนวิทยามหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย ปีนี้จัดประชุมวิชาการทางโภชนาการเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างสุขภาพสมอง ร่างกายและจิตใจ (Maximizing Your Brain, Body and Mind)” รวมทั้งมอบทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2015 (Cerebos Award 2015) ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขของไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในปีนี้มีนักโภชนาการ พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมกว่า 900 คน

ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานรางวัลทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ประจำปี 2015 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยให้ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ จำนวน 4 ราย ได้แก่

(1) ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ หลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
(2) อาจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(4) นางวิมลมาศ จันทร์เชื้อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยทุนดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น ซึ่งที่ผ่านมามีนักวิจัยได้รับทุนจากโครงการไปแล้ว 48 ผลงาน

หลังจากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ นายเก็น ไซโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด เข้าเฝ้าถวายเงิน โดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กใน พระอุปถัมภ์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยทรงประทานเงินดังกล่าวให้ แพทย์หญิง อาภาศรี ลุสวัสดิ์ กรรมการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสมทบกองทุนฯ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในเด็กที่ยากไร้ทั่วประเทศต่อไป

โอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงมีพระดำรัสเปิดงานประชุมวิชาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนท์ 2015 ทรงรับฟังการบรรยายของผู้ที่ได้รับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ประจำปี 2015 และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการอย่างสนพระทัยยิ่ง ยังความปลาบปลื้มยินดีแก่คณะผู้จัดงาน ผู้สนับสนุน ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยและนักวิชาการด้านสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุม กว่า 900 คน เป็นอย่างมาก

***สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด โทร.0-2718-3800 ต่อ 131 คนึงนิตย์ อุรัตน์ (นิตย์) 085 826 8222

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.