โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ สู่มาตรฐาน ISO 9001 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
สู่มาตรฐาน ISO 9001 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

กิจกรรมหลักของโครงการ
1. การอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดทำ
มาตรฐาน ISO 9001 อย่างเป็นระบบ โดยที่ปรึกษาจะให้คำแนะนำเชิงลึก
ในการจัดทำระบบ ISO ที่สอดคล้องกับประเภทของธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ
2. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO โดยธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก
จะได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยรับรองมาตรฐาน (Certification Body: CB)
3. การศึกษาดูงานธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ประสบความสำเร็จจากการ
มีระบบมาตรฐานสากล
*ทุกกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
1. มีระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ISO 9001
2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยสถาบันผู้ให้การรับรองมาตรฐานสากล

การรับสมัคร
1. สมัครเข้าร่วมโครงการโดยจัดส่งใบสมัครมาที่ info@thailogistics.org หรือ
2. จัดส่งใบสมัครมาที่โทรสารหมายเลข 0 2954 5722 หรือ
3. สมัครออนไลน์ได้ที่ www.thailogistics.org
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายอำพล วรธงไชย
โทรศัพท์ 08 0455 4240
Email: info@thailogistics.org
Line ID: @YLD6119F
www.facebook.com/thailogisticspage
www.thailogistics.org

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.