โครงการรณรงค์ แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย ภายใต้ โครงการนำร่อง “ CSR ชุมชนต้นแบบกับจังหวัดสมุทรสงคราม

18-Aug-15_141

โดยนายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย รณรงค์โครงการภายใต้ การนำร่อง “ CSR ชุมชนต้นแบบร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม ” และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารแผนงานของ บริษัท นาคาธิบดี จำกัด (NAKARTIPBODEE CO.,LTD.) โดยนางสาวสิริกิติยา ทัศนวิสุทธิ์ ตำแหน่ง Chief Operating Project (CSR) and CEO Group มีการ “ ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ “ (พลังงานแสงอาทิตย์ ) จำนวน 7 เสา โดยจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดแรกที่ได้เป็นจังหวัดนำร่อง มีการ 2 พื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมติดตั้งบริเวณสะพานแควอ้อม จำวน 4 เสา และเทศบาลตำบลสวนหลวง ติดตั้งบริเวณสามแยกหน้าวัดนางบางลี่ใหญ่ จำนวน 3 เสา เน้นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการรณรงค์แผนงานครั้งนี้ ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมสังคม CSR
( Corporate Social Responsibility ) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสังคม ตามวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนพื้นที่ ,ลดอุบัติเหตุ “ การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณชนิด
โซล่าเซลล์ ”(พลังงานแสงอาทิตย์) เป็นนวัตกรรมในรูปแบบใหม่คือพลังงานทดแทน ที่เป็น “มิตรต่อสิ่งแวดล้อม” รักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีสมดุล โครงการรณรงค์แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากจะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแล้ว สามารถลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าได้ อยู่ภายใต้แผนงานที่สามารถบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สร้างความพึงพอใจแก่ชุมชนพื้นที่อย่างเหมาะสม อีกทั้งโครงการรณรงค์
แสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย ได้ดำเนินแผนงานรณรงค์ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community :AEC) อย่างเป็นทางการ
นายปัญญา งานเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า :
จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มริมทะเลโดยตลอด สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย จากสภาพภูมิประเทศ ทำให้เกิดความสะดวกในด้านการคมนาคมทางน้ำ และการประกอบอาชีพด้านกสิกรรม ส่วนการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิของประชาชนและสังคมสมุทรสงครามมีความเข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาจังหวัดสมุทรสงครามให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดสมุทรสงคราม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมรณรงค์โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย และที่สำคัญ“ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดแรก ที่ได้เป็นจังหวัดนำร่อง “ CSR ชุมชนต้นแบบ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ” โดยมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนที่ ลดสภาวะโลกร้อน รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ เพราะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองเกษตรกรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่มี “การติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดโซล่าเซลล์” (พลังงานแสงอาทิตย์) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อมและเทศบาลตำบลสวนหลวง ให้ขยายความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่

เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน มีสำนึกสาธารณะในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดดุลยภาพที่เกื้อกูลและเอื้อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนพื้นที่ ให้ชุมชนทุกคนร่วมมือกันและร่วมรักษาและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและศักยภาพชุมชนของชาวสมุทรสงครามให้แก่ท้องถิ่นเพื่อส่วนรวม ปัจจุบัน โซล่าเซลล์ ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เพิ่มคุณค่าให้กับชุมชนทางด้านอำนวยความสะดวก ลดอุบัติเหตุทางการจราจร ตลอดจนทำให้จังหวัดสมุทรสงครามรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม มีความยินดีในการร่วมรณรงค์เป็น
“ ชุมชนต้นแบบ “ ของโครงการแสงสว่างเพื่อชุมชน 77 จังหวัดทั่วไทย นอกจากไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้ว มีส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าลดลง ซึ่งเป็นผลที่ดีในด้านเศรษฐกิจพื้นที่ กระผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณ หรือตัวชี้วัดสำคัญ ที่บอกได้ว่าการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่จะต้องประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งอย่างแน่นอน

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.