โครงการ “ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับก้าวคนละก้าว” สานต่อเจตนารมณ์ “ตูน บอดี้สแลม” โดย SVL Group

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ร่วมมือกับสถานศึกษา กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ และน้องชาวอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมส่งเสริมและรณรงค์การออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ “ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับก้าวคนละก้าว” ต่อยอดและสร้างการมีส่วนร่วมกับโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง-แม่สาย ของ “ตูน บอดี้สแลม” และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการ ออกกำลังกาย ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งของตนเอง และส่งต่อไปยังคนในครอบครัว รวมถึงชุมชน อันจะนำไปสู่การลดการเจ็บป่วย และลดการไปโรงพยาบาล ภายใต้กิจกรรมย่อย
– รณรงค์ออกกำลังกายในเด็ก/กลุ่มผู้สูงวัย
– วิทยากรบรรยายให้ความรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย
– กิจกรรมสานสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนกับผู้สูงวัย
โดยเน้นกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ให้เห็นความสำคัญเรื่องการออกกำลังกาย และเป็นเยาวชนคนอาสา ช่วยรณรงค์ให้คนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัว ตระหนักถึงการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง และเป็นการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคม

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.