ไทย – เยอรมนี ฉลอง 10 ปีความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังสู้โลกร้อน

กรุงเทพฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 – ปีพ.ศ. 2562 นับเป็นปีที่พิเศษเนื่องจากเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีในการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ด้วยความสำคัญและความเร่งด่วนที่ต้องจัดการและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ จึงได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานฉลองครบรอบ “10 ปี ความร่วมมือไทย – เยอรมัน การเดินทางรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อร่วมมือกันปกป้องและแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมผ่านการเดินทางจากอดีตสู่ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ การผนึกกำลังความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการดำเนินงาน รวมทั้งการสะท้อนมุมมองต่อความท้าทายและแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ

“ประเทศเยอรมนีเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย” นาย เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กล่าวในพิธีเปิด

“เราได้รวบรวมการดำเนินงานความร่วมมือตลอด 10 ปีที่ผ่านมาไว้ในงานนี้ กว่า 60 โครงการที่เราได้ดำเนินการครอบคลุมเรื่องการจัดการของเสีย การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มาตรการป้องกันปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง และการส่งเสริมการผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ประหยัดพลังงาน การดำเนินงานดังกล่าวนับเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะจัดการหรือรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ประเทศไทยต้องการการเติบโตในหลายด้านมากควบคู่ไปกับการปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การผลักดันและการสนับสนุนกรอบการดำเนินงานที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและการพัฒนาต่างๆ ที่ให้เกิดความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น ประเทศเยอรมนีจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานร่วมกับประเทศไทยในการรับมือกับปัญหาและความท้าทายดังกล่าว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกันต่อไป” เอกอัครราชทูตกล่าว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวขอบคุณรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องและเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ของสภาพภูมิอากาศ

“เนื่องจากไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้เพียงลำพัง ดังนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต ประเทศไทยพร้อมเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับการจัดทำข้อเสนอที่จะผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ ในส่วนของแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC) ประเทศไทยเองได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ร้อยละ 20 จากการดำเนินงานตามปกติ (BAU) ภายในปีพ.ศ. 2573 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี จะช่วยสนับสนุนความพยายามของเรา และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ขยายกรอบความร่วมมือและดำเนินงานในระยะต่อไปร่วมกัน” นายวราวุธกล่าว

โครงการภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีไทย-เยอรมันจำนวน 13 โครงการ ได้รับเงินทุนราว 57.5 ล้านยูโร (ประมาณ 1.9 พันล้านบาท) จากจำนวนนี้เป็นโครงการภายใต้กองทุน NAMA Facility จำนวน 2 โครงการ ด้วยเงินทุนกว่า 13.5 ล้านยูโร (ประมาณ 450 ล้านบาท) ซึ่งเงินทุนทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติและความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) ภายใต้การปฏิบัติงานของแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) โดยโครงการทั้งหมดล้วนมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินงานเพื่อปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงปกป้องพื้นที่ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในงาน ได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางแห่งความร่วมมือไทย – เยอรมัน” พร้อมกับการจัดเสวนาเพื่อสะท้อนมุมมองจากผู้ที่เคยได้ร่วมและได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการและทรรศนะของผู้แทนเยาวชนที่มีต่อการดำเนินความร่วมมือในอนาคต

งานฉลองครบรอบ “10 ปี ความร่วมมือไทย – เยอรมัน การเดินทางรักษ์สิ่งแวดล้อม” มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คน ได้แก่ ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม เยาวชน สื่อมวลชน และผู้ดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก IKI ซึ่งประกอบด้วยองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Plan International) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) สถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (GGGI) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.