4 มุมคิด กับบัณฑิตป้ายแดง…จากห้องเรียน สู่สังคม

8-Medium

หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และครอบครัวต่างตื่นเต้นและปลื้มปิติเป็นล้นพ้นในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล. คนรุ่นใหม่เหล่านี้กำลังออกไปสร้างอนาคตให้ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า “ในปีการศึกษานี้ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศแด่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยทรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน และในวันนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคเช้าและภาคบ่าย รวมทั้งสิ้น 5,532 คน สมเด็จพระเทพฯพระราชทานพระราโชวาทเป็นข้อคิดแก่บัณฑิตซึ่งทุกคนรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม ดังความตอนหนึ่งว่า “…การเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ จำเป็นต้องอาศัยหลักวิชาการหลากหลายสาขามาประสานส่งเสริมกัน ทั้งนี้ เพราะชาติบ้านเมืองประกอบขึ้นจากส่วนต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ควรที่จะได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าและสอดคล้องเกื้อกูลกันทุกส่วน บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว นับว่าเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางและหนักแน่นในสาขาวิชาที่เล่าเรียนมา สามารถเป็นกำลังสำคัญในการนำหลักวิชาดังกล่าวมาใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้ ทุกคนจึงควรถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องร่วมมือ ร่วมความคิดกันทำงาน โดยนำความรู้ในแต่ละสาขาวิชามาใช้ให้ประกอบส่งเสริมกัน เพื่อปฏิบัติพัฒนางานทุกส่วนทุกด้านของประเทศชาติให้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างสอดคล้องและสมดุล ถ้าทำได้ดังนี้ บ้านเมืองของเราก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและดำรงอยู่ด้วยความวัฒนาผาสุกตลอดไป…”

ท้องฟ้าสดใสบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจในรั้วสถาบัน เนืองแน่นด้วยหนุ่มสาวบัณฑิตใหม่ที่กำลังจะออกไปทำงานรับใช้สังคมประเทศชาติในส่วนต่างๆ เบิกบานด้วยความสุข รอยยิ้ม ช่อดอกไม้ ตุ๊กตาหลากสีสัน ที่ครอบครัว อาจารย์ และเพื่อนๆ มาแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ใครๆต่างสะดุดตากับ 4 ข้อความจากใจบัณฑิตใหม่ที่นำมาตกแต่งซุ้มถ่ายภาพเป็นที่ระลึก มีคำว่า I am an Engineer , NEVER SAY NEVER , YES,I CAN กับ MAKE IT HAPPEN มาคุยกับ 4 หนุ่มสาวบัณฑิตป้ายแดงในงานวันนี้กัน

ธนกานต์ วิธิระประเสริฐ (เซฟ) สาวบัณฑิตวิศวกรรมอุตสาหการ กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. “ชอบคำนี้ที่ว่า I am an Engineer เพราะสะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบในการเป็นวิศวกรของประเทศ ซึ่งมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทยกับวิชาชีพอื่นๆ หากมองไปรอบๆตัวก็จะพบว่าวิศวกรรมมีอยู่ทุกหนแห่งในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคาร สมาร์ทโฟน ลิฟต์ บันไดเลือน อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ระบบการผลิต อุปกรณ์การแพทย์ เป็นงานที่วิศวกรวิจัยคิดค้นประดิษฐ์ขึ้น ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว โดยเฉพาะเรากำลังจะเป็นประชาคมอาเซียน วิศวกรรุ่นใหม่จำเป็นต้องเข้าใจความเป็นไปของสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีความพร้อมรอบด้าน ทั้งวิชาการ ทักษะการปฏิบัติ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม ซื่อตรงต่อวิชาชีพด้วย เนื่องจากวิศวกรทำงานเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของคนอื่น หัวใจสำคัญของวิศวกรรุ่นใหม่จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมควบคู่กัน ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ”

วงศกร อิศรพร (ก๊อต) บัณฑิตหนุ๋ม อดีตประธานนักศึกษาวิศวกรรมเคมี ปัจจุบันทำงานที่ บ.เอเชีย แปซิฟิก ปิโตร เคมีคอล กล่าวว่า “ผมชอบคำนี้ YES, I CAN ในการที่จะทำอะไรนั้น พลังใจต้องมาก่อน การเปิดใจ มีทัศนคติทางบวกทำให้เรามีพลังที่จะเรียนรู้ 4 ปีที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกับการเรียนวิศวกรรมเคมี จนถึงวันนี้รู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. คนทั่วไปมองว่าคนรุ่นใหม่ หรือที่เรียกว่า GEN ME มีความคิดของตนเองเป็นใหญ่ แต่ก็มีข้อดี เป็นตัวของตัวเอง เติบโตมากับไอทีและกล้าแสดงออก ในชีวิตการทำงานจริงกับคนหลายวัยในออฟฟิส เราต้องปรับตัวให้เปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้ รับฟังผู้อื่นด้วย ใช้เหตุผลเป็นหลัก มีน้ำใจและความอ่อนน้อมอย่างไทย ช่วยเหลือกันและกัน ฝากข้อคิดถึงน้องๆนักศึกษาว่าทุกคนล้วนมีจุดเด่นและจุดด้อยในตัวเอง ไม่มีใครที่จะเก่งไปเสียทุกเรื่อง คนที่ฉลาดต้องรู้จักใช้จุดเด่นและความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งพัฒนาจุดอ่อนให้ดีขึ้น รวมทั้งต้องรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยครับ”

ธันยธร ทองมณี (ต๊อกแต๊ก) สาวบัณฑิตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปัจจุบันได้เข้าทำงานที่ บ.จาโตโค (ประเทศไทย) จก. กล่าวว่า “NEVER SAY NEVER เป็นข้อคิดที่ดีเยี่ยม อะไรที่คิดแล้วว่าดี มีประโยชน์ จะไม่ปฏิเสธหรือท้อถอยเลยค่ะ ตั้งแต่สมัยเรียนต๊อกแต๊กได้เก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ มิตรภาพความอบอุ่น เรียนรู้การเข้าสังคมและการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ฝึกฝนให้เรามีความอดทน กล้าคิด กล้าทำ และสร้างสรรค์ จนวันนี้เราเข้าสู่ชีวิตการทำงาน เมื่อได้รับมอบหมายงานไม่ว่าจะยากหรือง่าย เราจะมองว่าเป็นโอกาสของเราที่จะเรียนรู้และท้าทายให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆ ได้คิดวิเคราะห์ ใช้ความพยายามที่จะทำมันออกมาให้ดี หากเราปฏิเสธตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ หรือไม่ทำอย่างเต็มที่ เท่ากับเราตัดโอกาสที่จะเติบโต ฝากถึงน้องนักศึกษาว่าในการค้นหาตนเองให้เจอ เราต้องเรียนรู้และจริงจังในวัยเรียน ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการเรียน หรือร่วมทำกิจกรรมชมรมต่างๆ เป็นประสบการณ์มีค่าในวัยเรียนที่นำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ค่ะ”

กษิดิศ นาคทรรพ (โบ้ท) บัณฑิตหนุ่มสาขาวิศวกรรมเคมี ปัจจุบัน ทำงานที่ บ.เอ็กโคแล็บ จก.กล่าวว่า “คนรุ่นใหม่ชอบความท้าทาย คำนี้ MAKE IT HAPPEN ตรงใจผมที่สุด เมื่อคนรุ่นใหม่มีความใฝ่ฝันก็ต้องลงมือทำให้เป็นจริง ทำให้เต็มที่ทั้งการเรียน กิจกรรม ฝึกงาน จัดแบ่งเวลาให้สมดุล มีวินัยและใช้ชีวิตบนความถูกต้อง การเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการสานฝันให้เป็นจริงและเป็นช่วงชีวิตที่มีคุณค่าที่ทุกคนจะจดจำไปตลอดชีวิต สำหรับตัวผมไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่ง แต่ผมมีเป้าหมายในอนาคต ฝันอยากทำธุรกิจเป็นของตนเอง ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อค้นหาสิ่งที่ตนเองชอบและหมั่นฝึกฝน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจของผม คือ สองพี่น้องตระกูลไรท์ผู้สร้างเครื่องบินลำแรกของโลกได้สำเร็จ ทั้งสองมีความใฝ่ฝันที่จะบินอยู่ตลอดเวลา ต้องฝ่าฟันอุปสรรคในการค้นคว้าและทดลอง ผ่านความล้มเหลวมากมายหลายครั้ง แต่เขาก็ไม่ละความพยายาม จนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จซึ่งกลายเป็นต้นแบบของเครื่องบินที่เราพัฒนาและใช้กันถึงทุกวันนี้”

โลกวันนี้ยังเปี่ยมความหวังสู่ความก้าวหน้าและสันติสุข ด้วยคนรุ่นใหม่ที่รอบรู้และมีคุณธรรม จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนงดงาม
_________________

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.