ASEAN:SPU : ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมฟังเสวนา “การปรับตัวของสมาชิกประชาคมอาเซียน”

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการเสวนา เรื่อง “การปรับตัวของสมาชิกประชาคมอาเซียน” วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เธียเตอร์รูม ชั้น 3 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
โดยการเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายกำธร สิทธิโชติ และนายอดิสัย ธรรมคุปต์ อดีตเอกอัครราชทูต และอาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมการเสวนา ในเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระดับประเทศในปัจจัยด้าน สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในมิติต่างๆ อันเป็นการเตรียมความพร้อม และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับโอกาสที่เกิดขึ้นหลังประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์ในมุมของการสร้างความสำเร็จ ในชีวิตการทำงาน การค้า การลงทุน การทำธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในอนาคตต่อไป
กำหนดการเสวนา “การปรับตัวของสมาชิกประชาคมอาเซียน”
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน ถ่ายภาพร่วมกัน
09.30 – 12.00 น. การเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสังคม วัฒนธรรม
ร่วมเสวนาโดย
นายกำธร สิทธิโชติ อดีตเอกอัครราชทูต
นายอดิสัย ธรรมคุปต์ อดีตเอกอัครราชทูต
อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12.00 – 13.00 น. วิทยากร และคณาจารย์ รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 – 15.00 น. การเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านเศรษฐกิจ และมุมของภาคการศึกษา การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
ร่วมเสวนาโดย
นายกำธร สิทธิโชติ อดีตเอกอัครราชทูต
นายอดิสัย ธรรมคุปต์ อดีตเอกอัครราชทูต
อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สอบถามเพิ่มเติม คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2366
#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.