Banco Bradesco ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2560

Bradesco (BM&FBovespa: BBDC3; BBDC4, NYSE: BBD) รายงานตัวเลขผลประกอบการที่สำคัญในงวดปี 2560 โดยรวมถึงการควบรวมกิจการกับ HSBC Bank Brasil S.A.และบริษัทย่อย (HSBC Brasil) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

1. กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ (Recurring Net Income) งวดปีแรก 2560 อยู่ที่ 1.9024 หมื่นล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 11.1% จากระดับ 1.7121 หมื่นล้านเรียลบราซิลในงวดปี 2560) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 3.13 เรียลบราซิล และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (Return on Average Adjusted Shareholders’ Equity) ที่ 18.1%

2. เมื่อแยกตามแหล่งที่มาของรายได้ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ ประกอบด้วยกำไร 1.3490 หมื่นล้านเรียลบราซิล จากกิจกรรมทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 70.9% ของทั้งหมด และอีก 5.534 พันล้านเรียลบราซิล จากธุรกิจประกัน แผนบำนาญ และพันธบัตรเพื่อการออมเงิน (Capitalization Bond) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 29.1%

3. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตลาดของ Bradesco อยู่ที่ 2.00521 แสนล้านเรียลบราซิล โตขึ้น 24.7% จากเดือนธันวาคม 2559

4. มูลค่าทรัพย์สินรวมในเดือนธันวาคม 2560 อยู่ที่ 1.298 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนธันวาคม 2559 โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5% ต่อปี

5. ในเดือนธันวาคม 2560 ธนาคารมีวงเงินสินเชื่อ (Expanded Loan Portfolio) แตะ 4.92931 แสนล้านเรียลบราซิล ลดลง 4.3% จากเดือนธันวาคม 2559 โดยสินเชื่อลูกค้าบุคคลมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.75469 แสนล้านเรียลบราซิล (เพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนธันวาคม 2559) ขณะที่สินเชื่อลูกค้าองค์กรมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 3.17462 แสนล้านเรียลบราซิล (ลดลง 7.4% จากเดือนธันวาคม 2559)

6. มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการอยู่ที่ 1.987 ล้านล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 4.3% จากเดือนธันวาคม 2559

7. ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่ารวม 1.10457 แสนล้านเรียลบราซิลในเดือนธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 10.0% จากเดือนธันวาคม 2559 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III เมื่อคำนวณตามเงื่อนไข Prudential Conglomerate อยู่ที่ 17.1% ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier I Capital) ทั้งสิ้น 13.1%

8. ธนาคารจ่ายและกันสำรองผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 7.204 พันล้านเรียลบราซิลในรูปแบบของผลประโยชน์ในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งคำนวณจากผลกำไรที่ได้รับในงวดปี 2560 โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือนและระหว่างกาล 2.384 พันล้านเรียล และกันสำรอง 4.820 พันล้านเรียลบราซิล

9. สัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้ของ NII อยู่ที่ 6.2775 หมื่นล้านเรียลบราซิลในงวดปี 2560 ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2559

10. อัตราการค้างชำระหนี้ระยะเวลา 90 วัน อยู่ที่ 4.7% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559

11. อัตราส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency Ratio (ER)) ซึ่งไม่รวมผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน อยู่ที่ 40.8% ในเดือนธันวาคม 2560 (38.9% ในเดือนธันวาคม 2559)

12. ค่าเบี้ยประกันภัย การจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายได้จากพันธบัตรเพื่อการออมเงิน รวมอยู่ที่ 7.6289 หมื่นล้านเรียลบราซิลในงวดปี 2560 เพิ่มขึ้น 6.8% เมื่อเทียบกับปี 2559 การตั้งสำรองทางเทคนิคอยู่ที่ 2.46653 แสนล้านเรียลบราซิล เพิ่มขึ้น 10.4% จากยอดเงินคงเหลือในเดือนธันวาคม 2559

13. การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6.037 พันล้านเรียลบราซิลในปี 2560

14. ภาษีและเงินจ่ายสมทบที่จ่ายหรือกันสำรอง ซึ่งรวมถึงประกันสังคม แตะที่ 3.1584 หมื่นล้านเรียลบราซิลในงวดปี 2560 โดยในยอดรวมดังกล่าวนั้น จำนวน 1.5548 หมื่นล้านเรียลบราซิลคือส่วนที่เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการเรียกเก็บจากบุคคลที่สาม และ 1.6036 หมื่นล้านเรียลบราซิล คำนวณจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนาโดย Bradesco Organization ซึ่งตัวเลขรวมนี้เทียบเท่ากับ 84.3% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ

15. ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2560 ที่ผ่านมา Bradesco จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเครือข่ายบริการลูกค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า โดยขณะนี้ Bradesco มีเครือข่ายบริการลูกค้าที่กว้างขวางในบราซิล ด้วยจุดบริการลูกค้า (PA) จำนวน 73,474 จุด, สาขา 4,749 แห่ง, สาขาบริการ 3,899 สาขา, ตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ตามบริษัท (PAE) จำนวน 928 ตู้ และจุดบริการลูกค้า Bradesco Expresso จำนวน 38,708 จุด นอกจากนี้ ลูกค้าของธนาคารยังสามารถใช้บริการจากตู้เอทีเอ็ม Bradesco จำนวน 35,590 เครื่อง และเครือข่ายเอทีเอ็มของ Banco24Horas จำนวน 21,259 เครื่อง

16. เงินเดือน บวกค่าสวัสดิการและผลประโยชน์ทั้งหมด มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.6874 หมื่นล้านเรียลบราซิลในงวดปี 2560 โดยมีการให้ผลประโยชน์ทางสังคมแก่พนักงานของ Bradesco Organization และผู้อยู่ในอุปการะ เป็นมูลค่า 4.638 พันล้านเรียลบราซิล ในขณะที่การลงทุนด้านการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการพัฒนาต่าง ๆ มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.70775 แสนเรียลบราซิล

17. รางวัลและการยอมรับที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา:

– บริษัทที่ได้รับรางวัล “Best in People Management” มากที่สุด (Valor Carreira ของหนังสือพิมพ์ Valor Economico)
– ถูกกล่าวถึงในผลสำรวจ “Top of Mind” ว่าเป็นสถาบันการเงินเอกชนที่อยู่ในใจชาวบราซิลมากที่สุด (หนังสือพิมพ์ Folha de S. Paulo)
– คว้าอันดับหนึ่งในการจัดอันดับทั่วไป และเป็นผู้ชนะรางวัล “100 Most Innovative in companies in the Use of IT” (IT Midia ร่วมกับ PricewaterhouseCoopers – PWC)
– เป็นผู้ชนะรางวัล IT Leaders ประจำปี 2560 ในสาขาธนาคารและประกัน และคว้าอันดับหนึ่งในการจัดอันดับ Top 100 IT Leaders ประจำปี 2560 (17th edition of Computerworld) ซึ่งนับเป็นปีที่สองติดต่อกัน
– ได้รับรางวัลผู้จัดการกองทุนประเภท wholesale และ multimarket ในบราซิล (นิตยสาร Exame, จากผลสำรวจที่จัดทำโดย Getulio Vargas Foundation) และ
– กลุ่มบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่สุดในการจัดอันดับ “Valor Grandes Grupos” (หนังสือพิมพ์ Valor Economico )

Bradesco Organization มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบราซิล เรากำหนดแนวทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการใช้แนวทางดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนพิจารณาบริบทและศักยภาพของแต่ละภูมิภาค ซึ่งนำไปสู่การสร้างค่านิยมร่วมกันในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนจุดยืนดังกล่าว เราจึงได้ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นในแผนริเริ่มทางธุรกิจที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เช่น Global Compact, Sustainable Development Goals (SDGs), Equator Principles, CDP (Carbon Disclosure Program), Principles for Responsible Investment (PRI), GHG Protocol Program (Brazilian Greenhouse Gas Emissions Program) และ Companies for Climate Change (EPC) โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมาธิการเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Committee) ทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการความยั่งยืนต่าง ๆ ซึ่งความยอดเยี่ยมในการบริหารธุรกิจขององค์กรนั้นได้รับการยอมรับจากดัชนีชี้วัดความยั่งยืนหลัก ๆ เช่น Dow Jones Sustainability Index (DJSI) – “World and Emerging Markets” ของตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตลอดจนดัชนี Corporate Sustainability Index (ISE) และ Carbon Efficient Index (ICO2) จากตลาด B3 ของบราซิล

Fundacao Bradesco เริ่มดำเนินโครงการด้านสังคมและการศึกษาเมื่อ 61 ปีที่แล้ว และปัจจุบันมีโรงเรียน 40 แห่งทั่วบราซิล โดยในปี 2560 ทางมูลนิธิได้ทุ่มงบประมาณ 624.359 ล้านเรียลบราซิล ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียน 96,754 คนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับต่าง ๆ ของทางมูลนิธิ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาวิชาชีพขั้นสูง) การศึกษาสำหรับเยาวชน การศึกษาผู้ใหญ่ และอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างงานและรายได้ นอกเหนือจากรับประกันการเรียนฟรีในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพแล้ว นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานกว่า 42,000 คน ยังจะได้รับเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน อาหาร รวมถึงสิทธิด้านสุขภาพและทันตกรรมอีกด้วย สำหรับระบบการเรียนการสอนทางไกล (EaD) นั้น Fundacao ยังได้สร้างประโยชน์ให้แก่นักเรียน 608,000 คนจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางอีเลิร์นนิ่ง “Escola Virtual” (โรงเรียนเสมือนจริง) โดยนักเรียนเหล่านี้สามารถเลือกเรียนอย่างน้อยหนึ่งวิชาจากกว่า 90 วิชาที่กำหนดไว้ในตารางเรียน ขณะที่นักเรียนอีก 15,101 คนเข้าร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ Program Educa+Acao และในหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยี

สามารถดูงบการเงินของบริษัทได้ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ Bradesco ที่ banco.bradesco/ir

ติดต่อ:
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. +55-11-2194-0922
อีเมล: investors@bradesco.com.br

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.