CAT จับมือ สกว. เร่งสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล พร้อมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 50 ล้านบาท

CAT จับมือ สกว. ให้การสนับสนุนเทคโลยีสื่อสาร ระบบ Big Data Platform พร้อมทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจำนวน 50 ล้านบาทเป็นเวลา 3 ปี โดยมุ่งบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยการสร้าง Value Creation เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต
พ.อ. สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่าเป็นโอกาสอันดีที่ CAT และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ร่วมทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของประเทศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเล็งเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อีกทั้งร่วมกันสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยที่จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางและความรับผิดชอบของ CAT ที่จะเสริมสร้าง Smart City โดยทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือการสร้างบุคลากร “นักวิจัย 4.0” และนวัตกรรมของไทยเอง อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาและยกระดับภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์ในการทำงานของ สกว. คือยกระดับด้านอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งการวิจัยและพัฒนาเป็นรากฐานสำคัญต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยมุ่งที่จะพัฒนาเมืองไปสู่การเป็น Smart City เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร ด้านการขนส่ง ด้านสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งนี้ เทคโนโลยีด้าน IoT รวมไปถึงฐานข้อมูล Big Data และ AI (ปัญญาประดิษฐ์) จะเข้ามามีบทบาทต่อการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่า สกว. กับ CAT ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และมีความพร้อม รวมทั้งยังร่วมกันสนับสนุนทุนวิจัยหน่วยงานละ 25 ล้านบาทต่อปี จะช่วยผลักดันในด้าน Digital Economy ให้ก้าวต่อไป และช่วยพัฒนานักวิจัยร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดเสวนาในโครงการ TRF-CAT Funding หัวข้อ “ติดปีกความคิดพิชิตทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT ” เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดโครงการสำหรับการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมี รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์ ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมดิจิทัล สกว. รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ผศ.อภิเนตร อูนากูล กรรมการ CAT และ ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและผลิตภัณฑ์สื่อสารไร้สาย CAT ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trf.or.th/

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.