การศึกษา

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย “65.59% กังวลว่ารัฐบาลจะนำเอาพรบ.ไซเบอร์มาปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมือง”

สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ เผย “65.59% กังวลว่ารัฐบาลจะนำเอาพรบ.ไซเบอร์มาปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมือง”

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโสสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เปิดเผยผลการสำรวจ “ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล” สำรวจระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 เมษายน พ.ศ. 2562 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,174 คน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อใช้ควบคุมและป้องกันภัยคุกคามทางระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบกับความมั่นคงของประเทศ โดยสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือการกำหนดให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) สำหรับกำหนดนโยบายให้หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ รวมถึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) ซึ่งมีอำนาจออกคำสั่งเพื่อตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายส่งผลกระทบกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้คนในสังคมส่วนหนึ่งได้แสดงความห่วงใยต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้คนในปัจจุบันนิยมใช้ติดต่อสื่อสารและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขณะเดียวกันมีผู้กังวลว่าในอนาคตรัฐบาลอาจใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นเครื่องมือควบคุมและปราบปรามผู้เห็นต่างทางการเมือง รวมถึงผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลการทุจริตคอรัปชั่นต่างๆของรัฐบาล จากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปต่อพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.34 และเพศชายร้อยละ 49.66 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านความรับรู้เกี่ยวกับการผ่านกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.33 ทราบว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบกับประเทศ ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.67 ไม่ทราบ […]

รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า

รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมาย มหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสสำเร็จการศึกษา หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมาย มหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า พร้อมเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง ณ ศาลาดุสิตาลัย พระที่นั่งสวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรมหาชนอิสระ สังกัดรัฐสภา มีภารกิจรับผิดชอบด้านการให้การศึกษาอบรมขั้นสูงทางด้านแนวคิด และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองแก่ผู้นำในสังคม จึงได้จัด “หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ รวมถึงผู้บริหารเอกชน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีเป็นไปตามหลัก นิติธรรม หลักเศรษฐศาสตร์ หลักการกำหนดนโยบาย และหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่ โดยสถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรและมีความสามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการที่ดี เป็นต้นแบบในวงการต่างๆ ของประเทศสืบไป

สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญน้องๆม.ปลาย เข้าร่วมโครงการ ARCHCOMM DAY ครั้งที่ 2

สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ขอเชิญน้องๆม.ปลาย เข้าร่วมโครงการ  ARCHCOMM DAY ครั้งที่ 2

กลับมาอีกครั้ง!! คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ ”ARCHCOMM DAY ครั้งที่2” สำหรับน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ SOA Playground ชั้น2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) สนใจ..สมัครและสำรองที่นั่ง https://bit.ly/2Ge9W5a?fbclid=IwAR3QOt-vAWxyQ76i9ez7zrgqntdy3ArCm7s2Ajx7pypmQgoBYFRZJWHllPA ค่าลงทะเบียนวันงาน100บาท รับเสื้อฟรี! พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ workshop และอาหารว่าง คลิกเพิ่มเติม Page School of Architecture, Sripatum University สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 5791111 ต่อ 2166 หรือ 064 6906507 ID Line @:@SOA-SPU Facebook.com/Activeedgespu/ E-mail : architecture@spu.ac.th

ทำไม?… ต้องเลือกคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม

ทำไม?… ต้องเลือกคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม

“หลักสูตรยุคใหม่ อยากเรียนอะไรก็เรียนได้” คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตอบโจทย์คุณได้!!! ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดี คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนความคิดและเพิ่มความต้องการให้หลากหลายในยุคสมัยใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ได้เรียนเอง ปฏิบัติเอง ผ่านแหล่งความรู้และเทคโนโลยีที่หลากหลาย กระบวนการเหล่านี้จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนได้เดินทางสู่เป้าหมาย และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรสหวิทยาการฯ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในชื่อ โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อประเทศไทย 4.0 หลักสูตรนี้น้องๆ สามารถดีไซน์หลักสูตรของตัวเองได้ อยากเรียนสถาปัตย์ นิเทศฯ หรือบริหารธุรกิจ ก็สามารถนำมายำรวมกันเป็นหลักสูตรของตัวเองได้ ในชั้นปีแรกน้องๆจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน เป็นวิชาที่น้องๆสามารถนำไปต่อยอดได้ทุกๆสาขาที่น้องๆสนใจเลือกเรียนในอนาคต ตัวอย่างวิชาพื้นฐาน เช่น การเพิ่มคุณค่าการคิดเชิงนวัตกรรม เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อเข้าสู่ปีที่ 2 น้องๆ จะได้นำความคิดสร้างสรรค์จากสาขาวิชาต่างๆ ที่สนใจมาสร้างโปรเจคย่อย และเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม พลวัตทางการตลาด การจัดการอาชีพสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 3 เป็นชั้นปีที่พิเศษสุด คือ น้องๆจะได้สร้างประสบการณ์อย่างเข้มข้นโดยการเลือกเรียนวิชาที่น้องๆ สนใจจาก […]

M.B.A. ที่ STC เราสร้างให้คุณคิด ให้คุณเห็น ในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิด ไม่เคยเห็น

การเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เคยถูกกำหนดไว้สำหรับผู้ที่พร้อมขึ้นเป็นผู้บริหารองค์กร แต่ในความจริงแล้วทุกคนควรเรียนรู้เรื่องของ M.B.A. เพราะการบริหารได้ถูกสอดแทรกอยู่ในชีวิตของเรา ดร.เดชา โลจนสิริศิลป อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) พูดถึงความสำคัญที่มนุษย์ต้องเรียน M.B.A. ว่า M.B.A. คือการศึกษาเกี่ยวกับความเข้าใจ และเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการทำให้คนเก่งๆ จากหลากหลายสาขามาทำงานร่วมกันเพื่อนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ คนที่เหมาะจะเรียน M.B.A. ต้องเป็นคนช่างคิด มองการณ์ไกล ไม่กลัวที่จะคิดแตกต่าง และรักการเรียนรู้ เพราะการทำธุรกิจต้องมีเรื่องใหม่ๆ เข้ามาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่แข่งขัน เทรนด์ธุรกิจ คนสาย M.B.A. จึงต้องเรียนรู้และปรับตัวให้สอดรับกับเหตุการณ์ อย่างการเกิดของ NETFLIX (ผู้ให้บริการเช่าภาพยนตร์ผ่านระบบออนไลน์) คือการ Disruptive Innovation จนทำให้ Blockbuster (ผู้ให้บริการเช่าภาพยนตร์) ต้องปิดตัวลง หรือการเกิดขึ้นของ GRAB และ UBER ทำให้ความคิดเกี่ยวกับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเปลี่ยนไป รวมถึงแนวคิดในการเป็นเจ้าของรถยนต์ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความคิดของคนเพียงไม่กี่คนตอนเริ่มต้น ซึ่งมีวิสัยทัศน์ และมองการณ์ไกลทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่แตกต่างจากที่เคยมีมา การศึกษา M.B.A. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจะเน้นให้คุณ “เห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิด ไม่เคยเห็น […]

ม.ศรีปทุม Tech Talk Season 4#13 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟัง “START UP ไปอย่างไร ไม่ให้ Stop เปิดประสบการณ์นำธุรกิจ IOT สู่ตลาดอาเซียน”

ม.ศรีปทุม Tech Talk Season 4#13 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมฟัง “START UP ไปอย่างไร ไม่ให้ Stop เปิดประสบการณ์นำธุรกิจ IOT สู่ตลาดอาเซียน”

Tech Talk Season 4#13 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “START UP ไปอย่างไร ไม่ให้ Stop เปิดประสบการณ์นำธุรกิจ IoT สู่ตลาดอาเซียน” โดย คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี CEO Smart ID Group Co.Ltd. ในจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 12.00-14.30 น. ณ ออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/fac/informatics

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562

Thailand Training Center  เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate  ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 ดังต่อไปนี้ เดือน พฤษภาคม 2562 1.รหัสวิชา 1Z0 – 062 (Oracle Database 12c : Administration) เริ่มอบรมวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม ราคา 6,500 บาท/ท่าน 2.รหัสวิชา 1Z0 – 071 (SQL Fundamentals) เริ่มอบรมวันที่ 11 พฤษภาคม ราคา 3,500 บาท/ท่าน เดือน มิถุนายน 2562 1.รหัสวิชา 1Z0 – 062 […]

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิต”คน” Ready to Work ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

สหกิจศึกษาตอบโจทย์นักศึกษา SPU ผลิต”คน” Ready to Work  ตรงตามความต้องการของตลาดและสถานประกอบการ

หลายคนคงเคยได้ยินได้ฟัง คำว่า “สหกิจศึกษา” แล้วอาจยังงงๆ และเกิดความสงสัยว่าคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับสหกิจศึกษาว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไร สหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสานระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีหลักการ และเป็นระบบเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง ซึ่งกำหนดให้นักศึกษา ออกไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ทำงานเต็มเวลาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงานและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพ และทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้จากสถานศึกษาสู่สถานประกอบการ เพื่อจะได้เรียนรู้และลงมือปฎิบัติงานจริงกับสถานประกอบการเต็มเวลา เฉกเช่นพนักงานประจำ ณ สถานประกอบการ สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้ชื่อว่า เข้มข้นในเรื่องของการสหกิจศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษาอย่างไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญกับเรื่องสหกิจศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งตนเองนั้นได้เข้าไปร่วมทำงานกับองค์กรของสหกิจศึกษาโลก (WACE-Wace Global Institutional Partners) และสมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) โดยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมอยู่ในเครือข่ายของทั้ง 2 องค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลและการเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ให้นักศึกษาได้มีทักษะและความพร้อมเติมเต็มความรู้ให้ตัวเองในระดับนานาชาติ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีการลงนามเอ็มโอยูกับองค์กรทั้งในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆจำนวนมากมาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งนักศึกษาเข้าไปสร้างประสบการณ์เสมือนการทำงานจริง เข้าเป็นพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการนั้นๆอย่างน้อย 4 เดือน ก่อนสำเร็จการศึกษา […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2562

Thailand Training Center  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2562

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL Plus Programming ประจำปี 2562 เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน Oracle โดยหลักสูตรนี้สอนการใช้ภาษา SQL เพื่อการเข้าถึงและจัดการกับข้อมูลใน Oracle Database เบื้องต้น หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Oracle Database มุ้งเน้นไปที่พื้นฐานข้อมูล Oracle และวิธีการจัดการข้อมูลภายในฐานข้อมูล Oracle สอนผู้เรียนจากขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อก้าวไปสู่การเป็น DBA มืออาชีพ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ • โปรแกรมเมอร์ที่ต้องเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูล oracle • Oracle Portal Developer • Database Administrator (DBA) • ผู้ใช้งานที่จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล • ผู้ที่เริ่มเข้ามาเรียนรู้เรื่องฐานข้อมูล ทั้งของ Oracle และ ฐานข้อมูลทั่วไป ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี […]

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration Ed 1

Thailand  Training   Center  เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration Ed 1

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration Ed 1 วันที่ 13 – 16 พฤษภาคม 2562 เริ่มอบรม เวลา 10.00 – 17.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนอบรมได้ที่ คุณอภิรัฐ โสภณมณี Moblie : 089-408-6789 Id Line : thaitc E Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com #เกี่ยวกับหลักสูตร สอนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล Oracle RAC โดยนำหลักสูตรจาก Oracle University ทั้งหมดมาสอน เพื่อปรับปริมาณงานของฐานข้อมูลให้เหมาะสมลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น #Oracle #Database #DBA #RAC #KnowOracle #Administration […]

1 2 3 464