“CHALACHOL Group” จัดแถลงวิสัยทัศน์ 2016-2020

Vision-Chalachol-Group-2015-2020_คนที่ได้รับสูทและเข็มกลัด

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริษัท ชลาชล จำกัด จัดงานเลี้ยงใหญ่ขอบคุณพนักงาน และแถลงวิสัยทัศน์ปี2016-2020 มุ่งมั่นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมธุรกิจซาลอนแห่งอาเซียน ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้านนวัตกรรมแห่งความสร้างสรรค์ ควบคู่คุณธรรมและองค์ความรู้สู่ความยั่งยืน” พร้อมมอบเสื้อสูท และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติสำหรับพนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป รวมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากชลาชล อคาเดมี่ รุ่นที่3 ณ ห้องรัชดา
บอลรูม โรงแรมเอสซีปาร์ค เมื่อวันก่อน

บริษัท ชลาชล จำกัด คือผู้บริหารธุรกิจร้านเสริมสวยแบรนด์ไทย ในนาม CHALACHOL BANGKOK ,
Salon du Guru ปัจจุบันมี 18 สาขา, และ 1 สถาบัน คือ โรงเรียนเสริมสวยชลาชล (CHALACHOL Academy) ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.สมศักดิ์กล่าวว่า องค์กรให้ความสำคัญกับ”บุคคลากร” เป็นลำดับที่1 เพราะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของการบริหาร จึงได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ขอบคุณพนักงานพร้อมมอบเสื้อสามารถ และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป กว่า 100 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ที่ได้ร่วมกันพัฒนาองค์กรมาจนถึงปัจจุบัน

พร้อมกันนี้ดร.สมศักดิ์ ยังได้แถลงวิสัยทัศน์ปี2016-2020 ก่อนที่จะนำธุรกิจเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในต้นปี2016นี้ว่า ทางบริษัทฯมีศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในเชิงรุก และเชิงรับทุกด้าน และตระหนักถึงความสำคัญของการมีแบรนด์ที่จะอยู่อย่างยั่งยืนในยุคAECได้นั้น จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานอาชีพช่างทำผมให้ทัดเทียมสากล เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)อีกด้วย สิ่งเหล่านี้จะทำให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศAECทั้ง10ประเทศ

ชลาชลเตรียมความพร้อมอย่างไร
วิสัยทัศน์
“ผู้นำอุตสาหกรรมธุรกิจซาลอนแห่งอาเซียน ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้านนวัตกรรมแห่งความสร้างสรรค์ ควบคู่คุณธรรมและองค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน”
พันธกิจ
1. พัฒนามาตรฐานฝีมือช่างทำผมขององค์กร และสร้างแนวทางสู่การมีใบประกอบวิชาชีพให้ทัดเทียมสากล
2. สร้างมาตรฐานต้นแบบของ ธุรกิจซาลอน ให้มีความเป็นมืออาชีพ และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
3. มุ่งสู่การเปิดสถาบัน CHALACHOL Academy และ CHALACHOL Salon ในกลุ่มประเทศ AEC
นโยบาย
1.จัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กรทั้งด้านฝีมือ และการบริการที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสาขาของ CHALACHOL Salon ในกลุ่มประเทศ AEC อย่างน้อย 1 ประเทศ เพื่อสร้างเป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจร้านซาลอนในประเทศอื่นๆ ของ AEC
2.พัฒนามาตรฐานในการบริหารจัดการ CHALACHOL Salon ที่ได้มาตรฐานสากล และกำหนดให้เป็นมาตรฐานต้นแบบของ “ธุรกิจซาลอน” รวมถึงเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ และจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้การทำธุรกิจซาลอนให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
3.สร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ทั้งด้านความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ และเผยแพร่
อย่างต่อเนื่องทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให้เป็นองค์กรต้นแบบของซาลอน ที่มีการเรียนรู้ และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

4.ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างพันธมิตรในการขับเคลื่อนแนวทางสู่การมี ใบประกอบวิชาชีพให้ทัดเทียมสากล
พร้อมกันนี้ยังได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก ชลาชล อคาเดมี่ รุ่นที่3 ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทั้ง 4 ด้าน คือทัศนคติ ,ทักษะ,
การบริการ และการบริหาร ออกสู่ตลาดแรงงานด้วยความมั่นใจ

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.