DITP ผลึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรเปิดเวที “Smart Value Creation 2021 ” ส่งเสริมและต่อยอดสินค้าไทยให้มีนวัตกรรม สู่ตลาดการค้าสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
จับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมด้วย โปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เปิดเวที “Smart Value Creation การส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ” เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้ก้าวสู่การค้าโลกด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ระดับสากล ผ่านการจับคู่กับนักวิจัยและพัฒนา เพื่อการสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่ 2

กรุงเทพฯ 16 กรกฎาคม 2564 – กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปอีกขั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้ก้าวสู่เวทีโลกด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์และตอบโจทย์ระดับสากลด้วยนวัตกรรม ผ่านเวที “Smart Value Creation การส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ” อันจะเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้พบกับนักวิจัยและพัฒนา เพื่ออาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก ในยุคสมัยที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ “Smart Value Creation การส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ” ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 จนได้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

จำนวนกว่า 43 ราย ในปีนี้ พร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครั้งสำคัญ ภายใต้การจัดงานในรูปแบบกิจกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ‘นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์’ โดยเริ่มตั้งโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความต้องการจริงของลูกค้า และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เวที “Smart Value Creation การส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ” เกิดขึ้นพร้อมมอบโอกาสครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ได้เริ่มต้นสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ตลาดระดับสากลมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างมากในปัจจุบัน รวมถึงมีความต้องการที่ตอบโจทย์ตามภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปมากขึ้น ทั้งนี้จะได้อาศัยองค์ความรู้จากนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เวทีนี้จึงนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มมูลค่าและยกระดับธุรกิจของตนเองด้วยงานวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งในปีที่ 2 นี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. และโปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ สวทช. ซึ่งถือเป็นภารกิจภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กับ 7 หน่วยงานด้านนวัตกรรมภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนสำคัญ และพร้อมจับมือผู้ประกอบการไทย ให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันครั้งนี้ยังนับเป็นโอกาสอันดีที่นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้ต่อยอดงานวิจัยสู่การพาณิชย์ด้วย”

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความสำเร็จของเวที Smart Value Creation ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยที่ผ่านการสร้างสรรค์และต่อยอดร่วมกับนักวิจัยและพัฒนา ออกสู่เวทีโลกจนได้รับความสนใจอย่างมาก ทำให้เชื่อมั่นว่า “Smart Value

Creation การส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ” ในปีนี้จะเป็นอีกย่างก้าวสำคัญ ขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศ รวมถึงเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG หรือ BIO ECONOMY , CIRCULAR ECONOMY และ GREEN ECONOMY

“ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่ากิจกรรม Smart Value Creation ครั้งนี้ จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคการผลิตและภาคการวิจัย ได้อย่างดียิ่ง รวมถึงจะช่วยยกระดับสินค้าไทยให้มีนวัตกรรมและคุณภาพสูงขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมที่จะขยายสู่ตลาดสากล เพิ่มยอดขาย และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับทุกท่านได้อย่างยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นด้วย”

และปีนี้ “Smart Value Creation 2021 กิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ” ได้รับเกียรติจาก นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรด้านนวัตกรรมจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) , รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อํานวยการฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย

Link : https://youtu.be/08Wu9-RTvNY

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการ SMEs ไทยทั่วทุกภูมิภาคสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 รายและผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 43 ราย จากกลุ่มสินค้า 7 ประเภท ดังนี้
1. กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม
2. กลุ่มสินค้าประเภทอาหาร
3. กลุ่มสินเฟอร์นิเจอร์
4. กลุ่มสินค้ประเภทวัสดุการก่อสร้าง
5. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์และหัตถกรรม
6. กลุ่มสินค้าการเกษตรและสัตว์เลี้ยง
7. กลุ่มสินค้าประเภทเส้นใย เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย

โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะประกอบด้วยกัน 3 ส่วนกิจกรรม คือ
ส่วนที่ 1 – กิจกรรม Online Technology Matching : จับคู่ปรึกษานักวิจัยเพื่อต่อยอดพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วย งานวิจัยและเทคโนโลยี จำนวน 26 นัดหมาย จาก 20 บริษัท

ส่วนที่ 2 – กิจกรรม Online Business Clinic : คลินิกปรึกษาหน่วยงานวิจัยฯ เพื่อต่อยอดพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วย งานวิจัยและเทคโนโลยี จำนวน 24 นัดหมาย จาก 23 บริษัท

ส่วนที่ 3 – กิจกรรมเสวนาออนไลน์โดยผู้เชี่ยวชาญ
(1) การเสวนาหัวข้อ“พลิกโฉมสินค้าไทยอย่างไร? ให้โดนใจตลาดโลกด้วย BCG”
โดย อ.ทรงพล เนรกัณฐี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาด
Link : https://youtu.be/u50Y91OSjE0

(2) การเสวนาหัวข้อ“ทุนวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานรับงบประมาณจากกองทุนววน.และแพลตฟอร์มTech2biz” โดย รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อํานวยการภารกิจการส่งเสริมระบบการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไป ใช้ ประโยชน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม
Link : https://youtu.be/b58VpVH2uuc

(3) การเสวนาหัวข้อ “การสนับสนุนทุนวิจัยของ บพข.” โดยรศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
Link : https://youtu.be/6EF-sovHy3U

“Smart Value Creation การส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ” จึงนับเป็นเวทีที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทย ให้ได้มีโอกาสเจรจาและรับคําปรึกษาจากทีมนักวิชาการ, นักวิจัยของหน่วยงานนวัตกรรม พร้อมรับคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาและต่อยอด สินค้าใหม่ด้วยนวัตกรรม เพื่อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างโอกาสให้กับสินค้าไทย ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีแก่สินค้าไทยทั้งในตลาดการค้าในประเทศและต่างประเทศต่อไป ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงไปยังการพัฒนานวัตกรรมในอนาคตอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร 025078267

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.