“Education ICT Forum 2016” สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา 27 – 28 เม.ย. ศกนี้ ภายใต้แนวคิด “Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education”

-ศิริรัชตพงษ์

“Education ICT Forum 2016” สัมมนาวิชาการด้านการศึกษา 27 – 28 เม.ย. ศกนี้ ภายใต้แนวคิด “Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education”

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย พร้อมด้วยองค์กรภาคีหลัก ได้แก่ ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรซ์ ประเทศไทย, เอปสัน (ประเทศไทย), แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) และ เลอโนโว (ประเทศไทย) จัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา “Education ICT Forum 2016” ในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ภายใต้แนวคิด “Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education” เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านไอซีทีมาใช้อย่างสร้างสรรค์สำหรับครูอาจารย์และเยาวชน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21

ดิลก คุณะดิลก กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) กล่าวว่า “Education ICT Forum 2016 จะเป็นเวทีสำคัญในการอภิปรายและนำเสนอ ICT เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรของหน่วยงานการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะเฉพาะทาง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาสมรรถนะในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้อย่างสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐาน ยกระดับภาพรวมการพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย ตอบโจทย์หรือยุทธศาสตร์ของประเทศได้ สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติในยุคที่โลกไร้พรมแดน ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในยุค ASEAN Economic Community”

ไฮไลท์และความน่าสนใจในงานครั้งนี้ มีอาทิ การนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชั่นล่าสุด Digital Transformation เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานทุกที่ทุกเวลาพร้อมความปลอดภัยของข้อมูล Innovative Device for Educations ช่วยให้การเรียนการสอนสนุกและน่าสนใจมากขึ้น ผ่านแว่นตาอัจฉริยะแสดงผลเสมือนจริง NVS Network Video System ระบบดูภาพและการจัดการต่าง ๆ ครบชุด นอกจากนี้ ยังมีการอบรมนวัตกรรม เพื่อปรับใช้ด้านการศึกษาและธุรกิจ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ Tech Start Up! Start Here! Session โดยวิทยากรจาก Wongnai, Application Claim Di ilertu, Application Piggipo

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงไอซีที กล่าวว่า “ประเทศไทยอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างรวดเร็วและรุนแรง พร้อมกับการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจและระเบียบใหม่ของโลก ที่นับวันจะซับซ้อนยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในฐานะเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากำลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน แข่งขันได้ในเวทีโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินหน้าและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในทุกๆด้าน เป็นที่พึ่งของสังคม มีการจัดการที่ก้าวหน้า ทันสมัย มีธรรมาภิบาล สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และกิจกรรมภายในงาน ที่สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ได้แก่ กิจกรรมTech Start Up! Start Here! Session เป็นกิจกรรม ที่มีองค์ความรู้ที่ทันยุคเป็นอย่างยิ่ง การบรรยายให้ความรู้นี้ จะสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ให้กลุ่มนักศึกษาเป็นอย่างดี”

มล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการเข้าถึงสื่อดิจิทัลในทุกๆ ช่วงชั้นเรียน ทั้งด้านการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีที่ครอบคลุม และด้านเนื้อหาทางวิชาการ โดยมีการเตรียมความพร้อมบุคคลากรในแต่ละระดับมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การใช้สื่อดิจิทัลในหลากหลายแง่มุม เพื่อนำไปสู่โอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเตรียมบุคลากรของประเทศให้มีความพร้อมและสามารถมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 ได้ จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานด้านการศึกษาควรทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในแวงวงการศึกษาอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อมาถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรซ์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอ็นเตอร์ไพรซ์ (HPE) มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยเข้าไปช่วยขับเคลื่อนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและก้าวต่อไปด้วยความรวดเร็ว ภายใต้คอนเซปต์ ‘Tomorrow belongs to the Fast’ โดยการทำ Digital Transformation ใน 4 รูปแบบหลัก ซึ่งประกอบด้วย Transform to a Hybrid Infrastructure คือ การช่วยองค์กรปรับเปลี่ยนระบบไอทีแบบเดิมๆ ผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ที่ทันสมัย ให้กลายเป็น Hybrid Delivery Model Protect your Digital Enterprise เมื่อทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิตอล สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญต่อมาคือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล Empower the Data Driven Organization สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรคือความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องการข้อมูลสำหรับการตัดสินใจที่ทันท่วงที Enable Workplace Productivity เพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา HPE มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นสำหรับภาคการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง และเตรียมความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิตอลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

คุณคณิน ธรรมภิบาลอุดม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในงาน Education ICT Forum 2016 ครั้งนี้ เอปสัน ขอร่วมนำเสนอโซลูชั่นที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่วงการการศึกษาของไทย รวมทั้งเพิ่มความสะดวกสบายและลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 5 โซลูชั่น ได้แก่ Interactive Projector Solution ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยใช้โปรแกรมของเอปสัน และยังมีโปรแกรม Smart Notebook ที่ให้มาพร้อมเครื่องโปรเจ็คเตอร์ ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนอย่างง่ายๆให้เป็นแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟ Digital Document Solution เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถช่วยประหยัดเวลาของอาจารย์ผู้สอนในเรื่องการเตรียมเอกสารเพื่อการทดสอบนักเรียนหรือแม้กระทั่งการตรวจเอกสารข้อสอบ (Pre และ Post test) ผ่านเครื่องเอปสันสแกนเนอร์พร้อมด้วย Optical Mark Recognition (OMR) software สร้างข้อสอบอย่างง่าย Eco-Printing Room นำเสนอการพิมพ์หรือถ่ายเอกสารที่ได้คุณภาพการพิมพ์ที่ดี แต่ได้ต้นทุนการพิมพ์ที่ประหยัด คุ้มค่า Photo Printing Solution สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่มีความต้องการพิมพ์ภาพผลงานออกมา Innovation Device for Educations อุปกรณ์ที่จะมาช่วยให้การเรียนน่าสนุกและน่าสนใจมากขึ้น ผ่านแว่นตาอัจริยะแสดงผลเสมือนจริง”

คุณทรงพล สาหร่าย ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานธุรกิจ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แคนนอนได้นำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรตอบโจทย์สำหรับการจัดการในสถาบันการศึกษาไว้อย่างมากมาย นอกเหนือจากกล้อง ซึ่งเป็นสินค้าหลัก และทำให้แบรนด์แคนนอน มีชื่อเสียงในวงการถ่ายภาพแล้ว ในปัจจุบัน แคนนอนยังเป็นผู้นำในธุรกิจการพิมพ์ ตั้งแต่การพิมพ์สำหรับ HOME USE การพิมพ์สำหรับองค์กร จนถึงการพิมพ์ระดับโปรดัคชั่น เพื่อรองรับการพิมพ์ ON DEMAND ทุกประเภท โดยโซลูชั่นที่แคนนอนได้นำมาเสนอมีดังนี้ DOCUMENT SECURITY ด้วยซอฟท์แวร์ที่สามารถจัดการกับเอกสารได้อย่างหลากหลาย COST SAVING MANAGEMENT สินค้าและโซลูชั่นได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลิตผลขององค์กรและเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลได้พร้อมๆกัน PRODUCTION PRINTING SYSTEMS ที่สามารถรองรับการผลิตงานได้หลากหลายรูปแบบ PHOTO PRINTING SOLUTION ช่วยด้านการพิมพ์ภาพ พิมพ์เอกสารอย่างเต็มรูป NVS NETWORK VIDEO SYSTEM ระบบสำหรับการดูภาพและการจัดการต่างๆครบชุด เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด”

คุณจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในประเทศไทย เลอโนโว จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไอซีทีให้กับภาคการศึกษาหลายกิจกรรมด้วยกัน ดังเช่น การสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่ห่างไกล และขาดแคลน หรือการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา และฝึกหัดการซ่อมบำรุงให้กับโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการ เป็นต้น และในงานครั้งนี้ วิทยากรจากเลอโนโว จะร่วมนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมทั้งฝึกฝนการใช้นวัตกรรม เพื่อนำไปปรับใช้ทั้งในด้านการศึกษาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทคโนโลยีระดับสากลทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อสนับสนุนภาคการศึกษาโดยเฉพาะ”

ภายในงาน ยังมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ
• บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด (A-HOST) หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก ของผลิตภัณฑ์ IBM และ Oracle ได้พัฒนาโครงการ “ระบบนิเวศสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล” (A sustainable ecosystem for Digital Economy) พร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบนิเวศให้เกิดขึ้นในสถาบัน โดยใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มโมบายล์คลาวด์ “บลูมิกซ์” (BlueMix) ของ IBM หรือ เข้าร่วมโครงการด้านการศึกษาของ Oracle Academy ซึ่งจะช่วยสนับสนุนนักศึกษาในสายเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมที่จะเป็นนักพัฒนาโปรแกรม สามารถริ่เริ่มหรือสร้างนวัตกรรมสำหรับแอพใหม่ๆ ได้
• บริษัท เอชพี อิงค์(ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอ Solution “Mobility as a Service” ซึ่งเป็น Solution ที่จะช่วย support การดำเนินงานต่างๆ ในสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอน หรืองาน Back office ให้ง่ายขึ้นและตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว
• บริษัท เน็ค ทู สเต็ปส์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนสำหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของทางสถาบันทั้งในด้าน IT พื้นฐาน จนถึงระบบที่ใช้ในการเรียนและสอนในห้องเรียน นอกจากจากนำเทคโนโลยีมาใช้แล้ว บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาระบบต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่สำหรับใช้งานในระบบการศึกษา เช่นระบบควบคุมการสอนในห้องเรียนที่เรียกว่า nextCLASS ที่พัฒนามาเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบห้องเรียนแบบเก่าให้เป็นห้องเรียนแบบ Digital สำหรับรองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย
• เทรนด์ไมโคร นำเสนอโซลูชั่น Hybrid Cloud Security สำหรับการปกป้องเซิร์ฟเวอร์ในศูนย์คอมฯ รองรับได้ทุกสภาพแวดล้อม และโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยเครื่องลูกข่ายทุกแพลตฟอร์ม – วินโดวส์ แมค และสมาร์โฟนที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันการศึกษาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์คอมฯ ธุรการ การเงิน ครูผู้สอน ห้องเรียน ห้องอบรม และห้องแล็ปต่าง ๆ โดยเข้าชุดโปรโมชั่นราคาพิเศษคำนวณจากจำนวนบุคลาการเท่านั้น ให้สิทธิความคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีจำนวนเครื่อง และอุปกรณ์ไอทีมากกว่าจำนวนบุคลากร หมดกังวลกับปัญหาไวรัส มัลแวร์ สปายแวร์ ภัยร้ายหน้าเว็บ อุดช่องโหว่ระบบหยุดการบุกรุกระบบจากมิจฉาชีพไซเบอร์ได้จริง
• บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด นำเสนอโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากเยอรมนี ด้วย Speexx Mobile Language Learning
• Venable Co., Ltd. โซลูชั่นที่จะนำไปแสดงในงาน คือ Digital Media For Teaching and Learning ระบบบริหารจัดการและเผยแพร่วีดีโอสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบรูปแบบวีดีโอออนดีมานด์ (VOD) และ การถ่ายทอดสด (Lives Streaming) รวมถึงระบบบันทึกการเรียนการสอนแบบวีดีโอ พร้อมระบบบริหารจัดการที่สามารถควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ และ ระบบ Interactive Whiteboard สำหรับห้องเรียน
• Softnix Technology Co., Ltd. Solution ที่จะไปแสดงในงานนี้คือ Softnix Logger ระบบจัดการ Log File แบบรวมศูนย์ Softnix Authenticator ระบบ Authentication ที่รองรับ LDAP และ Radius เหมาะสำหรับการทำหน้าที่เป็น Authentication Server

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.