IDE Center by UTCC จัดงานแถลงข่าว IDE2018และเสวนาพิเศษเพื่อสร้างระบบนิเวศของการประกอบการที่เคลื่อนโดยนวัตกรรม

IDE Center by UTCC จัดงานแถลงข่าว IDE2018 “การสร้างระบบนิเวศของการประกอบการที่เคลื่อนโดยนวัตกรรม” โดยได้รับเกียรติจากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐถกาพิเศษ “ทิศทางและแนวโน้มของผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมกับเศรษฐกิจไทย” ร่วมด้วย รศ. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งร่วมฟังเสวนาพิเศษหัวข้อ “แนวทางความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมยุคใหม่ กับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (IDE Ecosystem Collaboration)” โดย ดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ ผู้อำนวยการหลักสูตร ศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีMr.Timothy McCafferyGlobal Business Director for New Materials and Technology,SCG Chemicals ดร.ไพจิตร แสงไชย ผู้ก่อตั้ง และ กรรมการผู้จัดการ Flexoresearch Group และ คุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท 2 3 Perspective จำกัด ในวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.