Sanford Health รุกขยายบริการใน 7 ประเทศทั่วโลก

Sanford Health รุกขยายกิจการในตลาดการดูแลสุขภาพระดับ
นานาชาติ ด้วยการขยายการให้บริการใน 7 ประเทศทั่วโลก โดยใน

ปีนี้ Sanford Health จะเข้าสู่ตลาดนิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ เวียดนาม

คอสตาริกา และแอฟริกาใต้ รวมถึงขยายกิจการในจีนและกานา

สำหรับความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น

ส่วนน้อยของ ISAR Klinikum เมื่อปีที่แล้ว โดย ISAR Klinikum เป็น

โรงพยาบาลในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเป็น

พิเศษด้านสเต็มเซลล์บำบัด

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ Sanford World Clinic ซึ่ง

เป็นโครงการระดับนานาชาติของ Sanford Health มีสาขารวมกันเกิน

30 สาขา ใน 9 ประเทศ Sanford World Clinic ถือกำเนิดขึ้นในปี 2550

โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินบริจาค และมีจุดมุ่งหมายในการ

ประสานความร่วมมือกับบรรดาผู้นำในแวดวงการดูแลสุขภาพ เพื่อ

พัฒนาบริการที่มีความยั่งยืนทั่วโลก

Kelby Krabbenhoft ประธานและซีอีโอของ Sanford Health

กล่าวว่า “ความร่วมมือที่เกิดขึ้นช่วยให้เราสามารถสร้างโอกาสในการ

เรียนรู้ร่วมกัน เราไม่ได้ทำเพื่อเงิน และเราเชื่อว่าความร่วมมือใน

ลักษณะนี้จะช่วยให้ภารกิจด้านสุขภาพและการรักษามีความก้าวหน้า

มากขึ้น”

ความร่วมมือแต่ละครั้งมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของขอบ

เขตการให้บริการและประเภทของข้อตกลง โดยจุดสนใจของความ

ร่วมมือมีตั้งแต่การดูแลสุขภาพปฐมภูมิและกุมารเวชศาสตร์ ไปจน

ถึงการวิจัยและระบบสุขภาพ

Dan Blue, M.D. รองประธานบริหาร Sanford World Clinic

กล่าวว่า “เราต้องการขยายการให้บริการไปยังประเทศที่เราสามารถ

ทำประโยชน์และสร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน เรามีพันธมิตรที่แข็ง

แกร่งในประเทศเหล่านี้ และมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน นั่นคือ การยก

ระดับการดูแลสุขภาพทั่วโลก”

– นิวซีแลนด์: Sanford World Clinic และ Omni Health Limited

จะเปิดคลินิกเวชปฏิบัติทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ ในย่านศูนย์กลาง

ธุรกิจของโอ๊คแลนด์
– ไอร์แลนด์: Sanford World Clinic และ Hermitage Medical

Clinic จะตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิกเพื่อขยายบริการด้านวิทยาเนื้องอก

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนจาก Sanford

Research ในสหรัฐอเมริกา
– คอสตาริกา: Sanford World Clinic ให้การสนับสนุนด้าน

กลยุทธ์และการดำเนินงานแก่ระบบสุขภาพของโรงพยาบาล Hospital

Metropolitano ขณะที่ทางโรงพยาบาลกำลังเติบโตอย่างอย่างแข็ง

แกร่งทั่วประเทศ
– เวียดนาม: Sanford World Clinic ร่วมมือกับ Victoria

Healthcare สนับสนุนโครงการให้ความรู้ด้านการจัดการสุขภาพ

และคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้า

หน้าที่ของ Victoria Healthcare
– แอฟริกาใต้: Sanford World Clinic สนับสนุนการพัฒนา

โครงการให้ความรู้และการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับโรค Fetal Alcohol

Spectrum Disorders (FASD) ณ มหาวิทยาลัย Stellenbosch

University รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับหลายๆฝ่าย
– กานา: Sanford World Clinics สานต่อความร่วมมมือกับ

รัฐบาลกานาเพื่อเพิ่มจำนวนคลินิกจากปัจจุบันที่มีอยู่ 23 แห่ง
– จีน: Sanford World Clinic จะให้การสนับสนุนด้านวิทยาเนื้อ

งอกแก่ Ciming Health Checkup Group ซึ่งถือเป็นความร่วมมือ

ระหว่างแพทย์และแพทย์ทางไกล

Hu Bo, M.D. ประธานบอร์ดบริหาร Ciming Health Check

Group และประธานฝ่ายจัดการสุขภาพของ Chinese Medical Doctor

Association กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Sanford Health และ

เชื่อว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งในจีนจะได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย

ที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ผู้ป่วย”

ทั้งนี้ Sanford World Clinic พยายามสร้างความร่วมมือครั้ง

ใหม่ให้ได้ 3-5 ครั้งต่อปี

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sanford Health ได้ที่

www.sanfordhealth.org

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Omni Health ได้ที่

Home

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hermitage Medical Clinic ได้ที่

Home

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hospital Metropolitano ได้ที่

http://www.metropolitanocr.com/

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Victoria Healthcare ได้ที่

http://www.victoriavn.com/

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stellenbosch University’s Faculty

of Medicine and Health Sciences ได้ที่ www.sun.ac.za

รับชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ciming Health Checkup Group

ได้ที่ www.ciming.com

ติดต่อ:
Paul Heinert
Sanford Health Media Relations
605-366-2432 / paul.heinert@sanfordhealth.org

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.