SPU : คณบดีคณะบัญชี ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม “ต้นทุนต่อผลผลิตกับการประเมินความคุ้มค่า” ผู้บริหารระดับกลาง กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง

.ดร.ฐิตาภรณ์-บรรยาย-ok

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ต้นทุนต่อผลผลิตกับการประเมินความคุ้มค่า” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมธนารักษ์ กรมบัญชีกลาง เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง กินรี 1 โรงแรม อมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.