SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “นักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจดิจิตอล” โดย เชน ธนา ลิมปยารยะ

-ชนา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดการบรรยายพิเศษ ตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ในหัวข้อ “นักธุรกิจรุ่นใหม่ หัวใจดิจิตอล” วิทยากรโดย เชน ธนา ลิมปยารยะ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
#SPU #SRIPATUM #ม.ศรีปทุม #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.