SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ชลบุรี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบัญชี

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ รายวิชา ACT 491 เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก คุณมาฆวัน กาบินพงษ์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ และคุณปิยาภรณ์ เอกธนะชัย ผู้สอบบัญชีภาษีอากร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี ณ ห้อง 811 ชั้น 8 อาคาร ดร.สุข มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.