SPU : นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด

นางสาวสินีนาถ แก้วเผือก,นางสาวนิจจารีย์ ธิตะปัญ,นางสาวศลักษณ์ กล่ำสุ่ม,นางสาวถิรพร อิ่มดี
,นางสาวพัชวรรณ เจนปรุ,นางสาวสุดาพร อักษร,นางสาววันวิสา แขกธูป,นายสุมิตร รัตนะบัวงาม,นายศรศักดิ์ น้อยฉิน,นายสุรศักดิ์ อินทร์รอด นักศึกษาคณะบัญชี จำนวน 10 คน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
ฝึกปฎิบัติงานจริง ตามโครงการสหกิจศึกษา “ด้านตรวจสอบภายใน” ในบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ลักษณะกิจการ : ให้บริการตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2558 – 11 ธันวาคม 2558 (ภาคการศึกษาที่ 1/2558) โดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษา เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา ติดตามผลการปฎิบัติงาน พร้อมปรึกษาหารือกับผู้บริหารบริษัทฯ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.