SPU : นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “การตรวจสอบภายใน-ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี ครั้งที่ 4 ” โดยคุณสมชัย แพทย์วิบูลย์ ผู้บริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอาวุโสที่ บริษัท ทิสโก้กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพ (CIA, CISA, CISSP, CSSLP , PMP, Security+, Network+, CEH, CFE )

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษโครงการความร่วมมือทางวิชการ “การตรวจสอบภายใน-ทางเลือกวิชาชีพของนักบัญชี ครั้งที่ 4 ” ในหัวข้อเรื่อง“การตรวจสอบระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการตรวจสอบ และบทบาทการตรวจสอบภายในกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร” ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 3 – 4 โดยได้รับเกียรติจากคุณสมชัย แพทย์วิบูลย์ ผู้บริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอาวุโสที่ บริษัท ทิสโก้กรุ๊ป จำกัด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพ (CIA, CISA, CISSP, CSSLP , PMP, Security+, Network+, CEH, CFE )
-CIA (Certified Internal Auditor) from IIA
-CISA (Certified Information System Auditor) from ISACA
-CISSP (Certified Information System Security Professional) from (ISC)2
-CSSLP (Certified Secure Software Lifecycle Professional) from (ISC)2
-PMP (Project Management Professional) from PMI
-Security+ from CompTIA
-Network+ from CompTIA
-CEH (Certified Ethical Hacker) from EC Council
-CFE (Certified Fraud Examiner) From ACFE
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่และงานในอนาคตให้กับนักศึกษา เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.