SPU : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ฝึกปฎิบัติงานจริง ในสถานประกอบการสหกิจศึกษา บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ปตท.

-1

ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้านิเทศงานสหกิจศึกษา รอบที่ 2 ภาค 2/2558 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” ณ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ปตท. เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา
#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.