SPU : นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “การวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต และการปรับตัวในสายอาชีพทางการจัดการ” โดย คุณชาคริต บุญมา

o6

อาจารย์อรนิษฐ์ แสงทองสุข อาจารย์ที่ปรึกษารอบเสาร์-อาทิตย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “การวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต และการปรับตัวในสายอาชีพทางการจัดการ” ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาคริต บุญมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Sales & Marketing Manager บริษัท RURA HOLDING(ASIA) CO ., LTD / Research Analyst บริษัท MVP Consultant Co ., Ltd / Assistant Sales Manager Regional : West บริษัท Siam Cement Public Company Limited (SCG)… และเป็นศิษย์เก่าภาคเสาร์-อาทิตย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรมาบรรยายพิเศษและบอกเล่าประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการ แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ทั้งรอบปกติ และรอบเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 9-1005 อาคาร 30 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งนักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำธุรกิจและได้รับแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ online







Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.