SPU : ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมมือ บริษัทสำนักงานบัญชีโอ.เอ.ซี จำกัด MOU ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพบัญชีให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา

-มศป.ขอนแก่น-mou

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัทสำนักงานบัญชีโอ.เอ.ซี จำกัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานและส่งเสริมวิชาชีพบัญชี พร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมี รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และ ผู้บริหารสำนักงานบัญชีโอ.เอ.ซี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกัน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.