SPU : ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาจาก Providence University โครงการ 4-Week English Course in Thailand @Sripatum University

.จิณดา-ดร.กมล-นศ.จีน

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดยอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับในงานปฐมนิเทศนักศึกษาจาก Providence University ไต้หวัน ที่เข้าร่วมโครงการ 4-Week English Course in Thailand @Sripatum University ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาจะได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ จากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม ตลอดจนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนเน้นการเรียนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเปิดโลกทัศน์ ให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิชาภาษาอังกฤษ ได้อย่างน้อย 6 หน่วยกิต ในโอกาสนี้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่กว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ในฐานะเจ้าภาพเพื่อแนะนำข้อมูลต่าง ๆ และร่วมทำกิจกรรม ในระหว่างที่นักศึกษาจาก Providence University ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ Sic student lounge ชั้น 8 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.