SPU : ม.ศรีปทุม จับมือ Sugiyama Jogakuen University MOU โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

-จิณดา-เล็ก

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย SPU-Japanese อาจารย์ Aki TAKAHASHI อาจารย์ประจำ และ ผศ. Yasumasa MORI หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ, สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม และ รศ. Ken’ichiro HIGUCHI ผู้แทนจาก Sugiyama Jogakuen University (SJU) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่าง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม (SIILC) , วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Sugiyama Jogakuen University (SJU) เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง
สองสถาบันฯ เพื่อสร้างระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตาม MOU ที่ทำร่วมกัน นอกจากนี้ SPU-Japanese มีสิทธิพิเศษที่นักศึกษาของ SPU-Japanese 4 คน สามารถไปศึกษาที่ SJU ระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตแต่ยกเว้นอาหารและตั๋วเครื่องบินไปกลับด้วย ในกุมภาพันธ์ 2559 มีการวางแผนจะคัดเลือกนักศึกษา 4 คน ณ ห้อง12A03 อาคาร40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 30
ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา SPU-Japanese   http://spujapanese.jimdo.com/spu-japanese-news/
#SPU #SRIPATUM #ม.ศรีปทุม #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.