SPU : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี 2558

unnamed-8

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฎศิลป์ ดนตรีไทย ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 06.40 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนเพื่อร่วมทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทยแก่นักเรียน นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ
06.40 น. พระสงฆ์เดินทางถึงมหาวิทยาลัยศรีปทุม
07.00 น. คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ร่วมงาน ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
07.30 น. นักศึกษาและผู้ร่วมงานพร้อมกัน
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
07.50 น. ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณาจารย์มาถึงบริเวณงาน
08.00 น. นิมนต์พระสงฆ์ ประจำอาสนะ
08.05 น. เริ่มพิธีสงฆ์
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
– พิธีถวายสังฆทาน รับศีลรับพร
09.09 น. เริ่มพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์และดนตรีไทย
– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนชัยในพิธี
– ผู้อ่านโองการทำพิธีไหว้ครูนาฎศิลป์และดนตรีไทย
– พิธีครอบครูนาฎศิลป์และดนตรีไทย
12.00 น. เสร็จพิธี
หมายเหตุ *กำหนดการอาจมีกาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2138
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.